Απόφαση 1665/89

Απόφαση 1665/1989: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Μεγάρχης Αγίου Σπυρίδωνα, Βαθυπέδου νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1665/1989: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Μεγάρχης Αγίου Σπυρίδωνα, Βαθυπέδου νομού Άρτας, (ΦΕΚ 267/Δ/1989), 09-05-1989.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) περί τροποποίησης του παραπάνω προεδρικού διατάγματος.

 

3. Τις προτάσεις των μελετητών υπαλλήλων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Άρτας που εκπόνησαν τη σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους παραπάνω μελετητές.

 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 33/1988 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεγάρχης και το υπ' αριθμόν 4469/1988 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας προς την Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνα.

 

7. Την υπ' αριθμόν 1 (θέμα 2ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας, αποφασίζουμε:

 

1. Να καταταγούν οι οικισμοί του θέματος, ήτοι Μεγάρχη, Άγιος Σπυρίδωνας, Βαθύπεδο στις κατηγορίες όχι περιαστικοί, όχι παραλιακοί, όχι τουριστικοί, αλλά αδιάφοροι, στάσιμοι, συνεκτικοί και η μεν Μεγάρχη μεσαίος, ο Άγιος Σπυρίδωνας μεγάλος και Βαθύπεδο μικρός.

 

2. Να καθορισθούν τα όρια των παραπάνω οικισμών όπως αυτά φαίνονται στα διαγράμματα με κλίμακα 1:5.000 που συντάχθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας βάσει στοιχείων αεροφωτογραφιών και επιτόπου ελέγχου.

 

3. Να καθορισθούν οι ακόλουθοι Γενικοί και Ειδικοί όροι δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών να ισχύουν οι Γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) με εμβαδόν αρτιότητας.

 

α) Για γήπεδα εντός των ορίων του συνεκτικού τμήματος (όρια εγκεκριμένου σχεδίου διανομής) οικισμού Αγίου Σπυρίδωνα αρτιότητα γηπέδου 300 m2 και για γήπεδα πέραν του συνεκτικού τμήματος και εντός των ορίων των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Βαθυπέδου αρτιότητα γηπέδων 600 m2.

 

β) Για γήπεδα εντός των ορίων του συνεκτικού τμήματος (όρια εγκεκριμένου σχεδίου διανομής) οικισμού Μεγάρχης αρτιότητα γηπέδων 300 m2 και για γήπεδα πέραν του συνεκτικού τμήματος και εντός των ορίων του ανωτέρω οικισμού 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών να θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν την 03-05-1985, ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τους ανωτέρω οικισμούς να ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης όπως φαίνονται στα Δελτία Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης που συνοδεύουν την παρούσα.

 

a.1665.89

 

4. Μεταξύ της οριογραμμής 9 - 9)α και σημείου 16 του οικισμού Μεγάρχης κατά μήκος της κοινοτικής οδού οι οικοδομές θα τοποθετούνται σε απόσταση 20 m από τον άξονα της κοινοτικής οδού. Εξαιρούνται οι προσθήκες σε υφιστάμενες οικοδομές.

 

5. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα οριζόμενα από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

6. Για κάθε αμφισβήτηση που θα προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας θα αποφασίζει ο Νομάρχης μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 12-04-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.