Απόφαση 17535/96 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Όροι και περιορισμοί δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

4.1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης κατά τομείς Γ και Δ καθορίζονται ως εξής:

 

4.2. Αρτιότητα - οικοδομησιμότητα

 

4.2.1. Τα οικόπεδα που εμπίπτουν στους τομείς Γ και Δ είναι άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2.

 

4.2.2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

4.2.2.1. Δεν δημιουργήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ZΟΕ) ... (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4.2.2.2. Εμπίπτουν εντός του ορίου του οικισμού του προϋφιστάμενου του έτους 1923 και είχαν ελάχιστο πρόσωπο και εμβαδόν:

 

Πριν τις 02-07-1968: 6 m, 100 m2.
Πριν τις 25-07-1979: 8 m, 150 m2.
Πριν τις 13-03-1981: 10 m, 30 m2.

 

4.2.2.3. Εμπίπτουν εκτός των ορίων του οικισμού του προϋφιστάμενου έτους 1923 και έχουν ελάχιστο πρόσωπο και εμβαδόν: 8 m, 150 m2.

 

4.3. Ο Συντελεστής δόμησης για τα οικόπεδα που ανήκουν στον τομέα Γ ορίζεται σε 0,5 και για τα οικόπεδα που ανήκουν στον τομέα Δ ορίζεται σε 0,8.

 

4.4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων του τομέα Γ ορίζεται σε 40% και του τομέα Δ σε 50%.

 

4.5. Κατ εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 4.3 και 4.4 ορίζεται:

 

Συντελεστής δόμησης 1.2 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 0.6 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι τις 10-03-1982 και
συντελεστής δόμησης 0.8 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 0.6 για οικόπεδα εμβαδού από 150 m2 μέχρι 200 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2.

 

4.6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε 7.5 m το οποίο αυξάνεται σε 1.5 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.