Απόφαση 17535/96

Απόφαση 17535/3979/1996: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ΠΕ 4 Δήμου Παιανίας νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 17535/3979/1996: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ΠΕ 4 Δήμου Παιανίας νομού Αττικής, (ΦΕΚ 1468/Δ/1996), 31-12-1996.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

4. Το νόμο 1512/1985 για την τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων κ.λ.π.

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί εγκρίσεως τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

6. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Α/1987).

 

7. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 414/1980 περί συστάσεως ειδικής υπηρεσίας χωροταξίας οικισμού και περιβάλλοντος κ.λ.π. (ΦΕΚ 113/Α/1980).

 

8. Την με αριθμό 60129/2590/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1062/Β/1986).

 

9. Το από 16-03-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 318/Δ/1987) Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 4 του Δήμου Παιανίας (νομού Αττικής).

 

10. Τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιανίας με αριθμούς 111/1993 170/1993 που αφορούν την ανάρτηση της μελέτης και τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά την ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης. Όπως επικαιροποιήθηκε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 124/06-04-1994 έγγραφο του Οργανισμού της Αθήνας σχετικά με την μεταφορά του σιδηροδρομικού σταθμού Αθηνών Λαυρίου.

 

12. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής συνεδρία 19η πράξη 23η / 04-07-1996.

 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Όροι και περιορισμοί δόμησης

Άρθρο 5: Γενικές διατάξεις

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παλλήνη, 06-12-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.