Απόφαση 1821/88

Απόφαση 1821/1375/1988: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Σφακοπηγάδι, Τριαλώνια και Αρμενοχώρι του νομού Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1821/1375/1988: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Σφακοπηγάδι, Τριαλώνια και Αρμενοχώρι του νομού Χανίων, (ΦΕΚ 306/Δ/1988), 19-04-1988.

 

Ο Νομάρχης Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες και καθορισμό ορίων και περιορισμών δόμησης όπως τροποποιήθηκαν με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών Μηχανικών του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία κατηγοριοποίησης και αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσία Ελλάδας.

 

5. Την από 17-03-1988 θέμα 1ο γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού, αποφασίζουμε:

 

Ι. 1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς ως εξής:

 

Σφακοπηγάδι - Τριαλώνια: Ούτε περιαστικοί, ούτε παραλιακοί τουριστικοί, ενδιαφέροντες, στάσιμοι, διάσπαρτοι, μικροί.

Αρμενοχώρι: Ούτε περιαστικός ούτε παραλιακός τουριστικός, ενδιαφέρων, στάσιμος, συνεκτικός, μικρός.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Σφακοπηγάδι, Τριαλώνια και Αρμενοχώρι με τα στοιχεία:

 

α. Σφακοπηγάδι: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.

β. Τριαλώνια: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.

γ. Αρμενοχώρι: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1.

 

τα οποία αντιστοιχούν:

 

α. Σφακοπηγάδι:

 

1. Σημείο επί του κεντρικού δρόμου και σε απόσταση 100 m βόρεια του Δημοτικού Σχολείου.

2. Η προβολή του σημείου 1, ανατολικά του κεντρικού δρόμου και σε βάθος 100 m.

3. Παλαιό ελαιουργείο ιδιοκτησίας αδελφών Ρενιέρη.

4. Οικία Κελαιδή Νικολάου.

5. Οικία Ρενιέρη Νικολάου.

6. Οικία Μπικάκη Ευστράτιου.

6Α. Νοτιοδυτικό άκρο οικοπέδου ιδιοκτησίας Αγροτικού Συνεταιρισμού Σφακοπηγαδίου.

7. Οικία Χαιρετάκη Στέφανου.

8. Αποθήκη Γκαράζ Καψανάκη Ιωάννη.

9. Η προβολή του σημείου 8 Δυτικά και σε βάθος 100 m.

10. Διατηρούμε τη απόσταση των 100 m. Δυτικά του κεντρικού δρόμου και ορίζομε σημείο 10 την προβολή του σημείου 1 Δυτικά και στην παραπάνω απόσταση των 100 m.

Τέλος επιστρέφουμε στο αρχικό σημείο 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος I.5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 1462/2010 απόφαση (ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/2010).

 

β. Τριαλώνια:

 

1. Αλώνι ιδιοκτησίας κληρονόμων Σκευάκη Κωνσταντίνου.

2. Η προβολή του σημείου 1 επί του κεντρικού δρόμου.

3. Η προβολή του σημείου 2 ανατολικά του δρόμου και σε βάθος 100 m.

4. Οικία Χουδαλάκη Γεωργίου.

5. Ελαιουργείο ιδιοκτησίας Πατινιωτάκη - Γαλανάκη.

6. Οικία Σκευάκη Ευτύχιου (του Ιωάννη).

7. Οικία Σκευάκη Ιωάννη (του Κωνσταντίνου).

8. Το σημείο 8 ορίζεται επί του αγροτικού δρόμου και σε απόσταση 200 m από τη διασταύρωση του με τον κεντρικό δρόμο.

Τέλος επιστρέφουμε στο αρχικό σημείο 1.

 

γ. Αρμενοχώρι:

 

1. Οικία Κουτσουρέλη Μανώλη.

2. Οικία Κουτσουρέλη Αντώνη.

3. Η προβολή του σημείου 2 Βόρεια και σε βάθος 100 m.

4. Σημείο επί του αγροτικού δρόμου και σε απόσταση 100 m από τη διασταύρωσή του με τον κεντρικό δρόμο.

5. Οικία - Καφενείο Κουτσουρέλη Γεωργίου.

6. Οικία Κουτσουρέλη Ιωάννη.

7. Οικία Σπαθαράκη Νικολάου.

8. Σημείο συνάντησης μονοπατιού δυτικά του Νεκροταφείου με τον κεντρικό δρόμο.

9. Ακολουθούμε τον κεντρικό δρόμο του σημείου και ορίζομε σημεία 9 τη συνάντηση του με αγροτικό δρόμο που οδηγεί ανατολικά.

Τέλος επιστρέφουμε στο αρχικό σημείο 1.

 

Τα παραπάνω όρια φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

 

3. Η παρούσα απόφαση με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών που την συνοδεύουν θα αναρτηθεί για 15 ημέρες στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων.

 

II. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης:

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) που τροποποιεί το προηγούμενο.

 

2. για τους οικισμούς Σφακοπηγάδι, Τριαλώνια και Αρμενοχώρι ορίζεται αρτιότητα γηπέδου 500 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τους οικισμούς Σφακοπηγάδι, Τριαλώνια και Αρμενοχώρι ορίζονται οι ειδικοί όροι δόμησης που αναγράφονται στις καρτέλες που συνοδεύουν την παρούσα.

 

III. α. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρούνται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων Κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η απόφαση αυτή με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών που την συνοδεύουν, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Χανιά, 29-03-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.