Απόφαση 1835/86

Απόφαση 1835/1986: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Πετεινός του νομού Ξάνθης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1835/1986: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Πετεινός του νομού Ξάνθης, (ΦΕΚ 1024/Δ/1986), 27-10-1986.

 

Ο Νομάρχης Ξάνθης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Τις 21/1985, 9/1986 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

6. Την 42/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Διομηδείας, αποφασίζουμε:

 

Ι. Α. Κατατάσσουμε τον οικισμό Πετεινό στις παρακάτω κατηγορίες Α3, Β3, Γ1, Δ2, Ε2.

 

Β. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Πετεινού του νομού Ξάνθης με στοιχεία 1, 2, 3, ..., 14, 15, 16, 19, 20, 21, ..., 25, 26, 27', 28', 29', 30', 31', όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου. Βάζουμε ως προϋπόθεση η ακριβής υλοποίησή τους να γίνει με τη φροντίδα της Κοινότητας.

 

a.1835.86.1

a.1835.86.2

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς Δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι Δόμησης

 

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και για τον οικισμό Πετεινό αρτιότητα γηπέδου 600 m2 για το τμήμα που βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου και μέσα στο όριο του οικισμού προ του 1923 και 300 m2 με πρόσωπο 14 m για το τμήμα που βρίσκεται μέσα στο σχέδιο.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

3. Μέγιστο ύψος 7,50 m με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι Δόμησης.

 

Για τον οικισμό που ανήκει στην ομάδα Β.3.1 να μην υπάρχει καμία δέσμευση ως προς τους ειδικούς όρους δόμησης.

 

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων Κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων Κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η παρούσα απόφαση, με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που την συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ξάνθη, 07-05-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.