Απόφαση 183960/93

Απόφαση Ι/183960/362/1993: Καθορισμός ορίων - αναθεώρηση ορίων οικισμού Σφεντουρίου Αίγινας Κοινότητας Πέρδικας νήσου Αίγινας νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Ι/183960/362/1993: Καθορισμός ορίων - αναθεώρηση ορίων οικισμού Σφεντουρίου Αίγινας Κοινότητας Πέρδικας νήσου Αίγινας νομού Αττικής, (ΦΕΚ 1224/Δ/1993), 30-09-1993.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

2. Το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) περί τροποποίησης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος και το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

3. Την Γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών με αριθμό πρωτοκόλλου 346488/1990, 3941/1990 αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Δασών Δασαρχείου Πειραιά.

 

4. Τις αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρδικας με αριθμούς 43/1992 και 42/1992 μετά την τήρηση των συμμετοχικών διαδικασιών.

 

5. Την υπ' αριθμόν 340694/1982 απόφαση του Νομάρχη Αττικής περί καθορισμού ορίων οικισμού Σφεντουρίου Κοινότητας Πέρδικας Αίγινας.

 

6. Την Γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Πειραιά με αριθμό πρακτικού 28 της 08-07-1993.

 

7. Το δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού όπως συμπληρώθηκε σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Αναθεωρούμε και καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Σφεντουρίου Κοινότητας Πέρδικας Αίγινας ως εξής και όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη από τα κτίσματα:

 

1. Εκκλησία Αγίου Πέτρου

2. Μπόγρη Σ. του Χρήστου

3. Μπόγρη Α.

4. Σπύρου Μπόγρη

5. Κανάκη

6. Κανάκη Ελευθερίου.

7. Επί της ευθείας Κληρονόμων Αργύρη Μαργαρώνη και εκκλησίας Αγίου Νικολάου και σε απόσταση 1 m προς βορρά.

8. Κληρονόμων Αργύρη Μαργαρώνη

9. Ναός Αγίου Πέτρου.

 

Εξαιρούνται οι δασικές εκτάσεις όπως φαίνονται στον χάρτη που συνοδεύει το 3941/1990 της Διεύθυνσης Δασών Δασαρχείο Πειραιά και το Δ/346488/1990 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά.

 

1. Καθορίζονται γενικοί όροι δόμησης

 

Αρτιότητα οικοπέδων

 

Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν στο οριζόμενο όριο του οικισμού, η αρτιότητα του οικοπέδου ορίζεται σε 2.000 m2. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Επιβάλλονται ειδικοί περιορισμοί δόμησης.

 

α) υποχρεωτική κατασκευή εκ δυνατόν τετράρριχτης κεραμοσκεπούς στέγης με κλίση έως 25% με μέγιστο ύψος έως 1.5 m πέραν του επιτρεπομένου.

 

β) οι συλλέκτες εγκαταστάσεων των ηλιακών συστημάτων πρέπει να είναι κλειστού κυκλώματος, ώστε το δοχείο μην τοποθετείται ψηλότερα από τις συλλεκτικές επιφάνειες, οι δε συλλεκτικές επιφάνειες πρέπει να αποτελούν τμήμα της επιφάνειας της κεραμοσκεπούς στέγης.

 

γ) τα κουφώματα να κατασκευάζονται είτε ξύλινα μεταλλικά με μεγάλη διατομή και να είναι χρωματισμένα.

 

δ) απαγορεύονται οι περιμετρικοί εξώστες.

 

ε) η περίφραξη να είναι μαντρότοιχος λευκού χρώματος ώχρας ή γκρίζου ή τοπική χαρακτηριστική ξερολιθιά. Επίσης όλες οι κατασκευές για τις οποίες επιβάλλεται έκδοση οικοδομικής άδειας, ελέγχονται από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί.

 

a.183960.93

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τον συνημμένο χάρτη.

 

Πειραιάς, 23-07-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.