Απόφαση 1871/87

Απόφαση 1871/1987: Όροι δόμησης των οικοπέδων του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού Πόρου νομού Κεφαλλονιάς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1871/1987: Όροι δόμησης των οικοπέδων του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού Πόρου νομού Κεφαλλονιάς, (ΦΕΚ 823/Δ/1987), 27-08-1987.

 

Ο Νομάρχης Κεφαλλονιάς

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Την Π2973/1984 απόφαση του Νομάρχη Κεφαλλονιάς.

 

4. Τις διατάξεις του από προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

5. Τις σχετικές προτάσεις της μελέτης γενικού πολεοδομικού σχεδίου Πόρου.

 

6. Την 61/1986 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πόρου.

 

7. Την 31/6/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Κεφαλληνίας.

 

8. Τη μεγάλη σεισμικότητα της περιοχής Πόρου, αποφασίζουμε:

 

Τους όρους και περιορισμούς δόμησης των οικοπέδων του εγκεκριμένου σχεδίου Πόρου ως εξής:

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου ορίζονται ως εξής:

 

α) Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

Οικόπεδα εκ παραχωρήσεως θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν παραχωρήθηκαν.

 

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

γ) Συντελεστής δόμησης: 1,2.

 

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 8 m.

 

Σε περίπτωση προσθήκης καθ' ύψος πάνω σε νόμιμα υφιστάμενο κτίριο που έχει κατασκευασθεί με τις προϊσχύουσες του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 διατάξεις, επιτρέπεται η προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των κτιρίων μέχρι 1 m.

 

ε) Το κτίριο κατά την κύρια όψη αυτού τοποθετείται από τη ρυμοτομική γραμμή σε απόσταση όχι μικρότερη των 2 m.

 

2. α) Σ' όλο το εγκεκριμένο σχέδιο Πόρου επιτρέπεται η προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους για την κατασκευή αποκλειστικά της υποχρεωτικής στέγης από κεραμίδια μέγιστου ύψους αυτής 3 m και κλίση από 15 μέχρι 45 μοίρες.

 

β) Κατ' εξαίρεση με απόφαση του Νομάρχη και μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται σε ειδικά κτίρια, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 21 του νόμου 1577/1985 να μην κατασκευάζεται στέγη, εφόσον λόγοι λειτουργικότητας του κτιρίου δεν επιτρέπουν την κατασκευή τους.

 

γ) Η κατασκευή της υποχρεωτικής στέγης γίνεται σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

δ) Επιτρέπεται η κατασκευή μέσα στον όγκο της στέγης βοηθητικών χώρων εφόσον αποτελούν ενιαία κατοικία με τον υποκείμενο όροφο.

 

Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής δόμησης δύναται να προσαυξάνεται κατά 0,35 εφόσον η επιφάνεια που προκύπτει από την προσαύξηση αυτή χρησιμοποιείται μόνο μέσα στον όγκο της στέγης.

 

ε) Πάνω σε νόμιμα υφιστάμενα κτίρια που έχουν κατασκευασθεί χωρίς στέγη επιτρέπεται η κατασκευή στέγης επί του δώματος σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια α, γ και δ.

 

3. Δεν επιτρέπεται η διαμόρφωση του κτιρίου σε υποστηλώματα (pilotis).

 

4. Η μελέτη ανέγερσης ή προσθήκης κτιρίου υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

5. Σε περίπτωση προσθήκης σε υπάρχον κτίριο η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου κρίνει περί της ανάγκης αναμόρφωσης του υπάρχοντος σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

6. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης ή άδειες για τις οποίες έχει υποβληθεί πλήρης μελέτη στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, υπό τον όρο της υποχρεωτικής στέγης.

 

7. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αργοστόλι, 19-06-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.