Απόφαση 1909/88

Απόφαση 1909/3698/1988: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Παζινός της Κοινότητας Αρωνίου της επαρχίας Κυδωνίας του νομού Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1909/3698/1988: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Παζινός της Κοινότητας Αρωνίου της επαρχίας Κυδωνίας του νομού Χανίων, (ΦΕΚ 519/Δ/1988), 22-07-1988.

 

Ο Νομάρχης Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες και καθορισμό ορίων και περιορισμών δόμησης όπως τροποποιήθηκαν με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών Μηχανικών του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία κατηγοριοποίησης και αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσία Ελλάδας.

 

5. Την 9/1988 (θέμα 3ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

6. Την 52/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Ι.1. Κατατάσσουμε τον οικισμό Παζινού ως ακολούθως:

 

Παζινός: Περαστικός εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου, ενδιαφέρων, στάσιμος, διάσπαρτος, μικρός.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια του παραπάνω οικισμού με τα στοιχεία:

 

Διάσπαρτο τμήμα Παζινού: 1Α, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1Α.

Συνεκτικό τμήμα: Α: Β: Γ: Δ: Ε: 10, Ζ, Η, 7, Θ, Α.

 

Καθορισμός ορίων οικισμού

 

1. Α. Το σημείο ορίζεται επί του Κοινοτικού δρόμου μπροστά από την οικία Δασκαλάκη και σε απόσταση 100 m από την παραπάνω οικία, Βόρεια.

2. Οικία Τσομπανάκη Στ.

3. Οικία Τσομπανάκη Βασιλείου.

4. Οικία Μητράκη Στέλιου.

5. Οικία Κορναράκη.

6. Οικία Ορτεράκη Σταύρου.

7. Οικία Κουτσοκολάκη Εμμανουήλ.

8. Η προβολή της οικίας Χατζηδάκη Ανδρέα Δυτικά και επί του Κοινοτικού δρόμου.

9. Οικία Χατζηδάκη Ανδρέα.

10. Οικία Γαλανάκη Στυλιανού του Χ.

Τέλος επιστρέφουμε στο αρχικό σημείο 1Α.

 

Καθορισμός ορίων συνεκτικού τμήματος

 

Α. Οικία Αδελφών Πανηγυράκη.

Β. Οικία Πλουμιστάκη Αντώνη.

Γ. Οικία Παναγιώτη Καλφάκη

Δ. Οικία Μελιγκουνάκη Δημητρίου.

Ε. Οικία Λειψάκη Αλεξάνδρου.

10. Οικία Γαλανάκη Στυλιανού του Χ.

Ζ. Οικία Γαλανάκη Εμμανουήλ.

Η. Οικία Λεδάκη Αντώνη.

7. Οικία Καλφάκη Νικολάου.

Θ. Οικία Κουτσοκολάκη Εμμανουήλ.

 

Τέλος επιστρέφουμε στο αρχικό σημείο Α.

 

Τα παραπάνω όρια φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων, χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

 

3. Η παρούσα απόφαση με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί για 15 ημέρες στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε του ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) που τροποποιεί το προηγούμενο:

 

Για τον οικισμό Παζινό ορίζεται αρτιότητα γηπέδου 300 m2 στο συνεκτικό τμήμα, και 1000 m2 στο διάσπαρτο.

 

2. Κατά παρέκκλιση στους εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσιεύσεως του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τον οικισμό Παζινού ορίζονται ειδικοί όροι δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα.

 

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων Κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων Κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και στο από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

a.1909.88

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Χανιά, 14-06-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.