Απόφαση 1941/74

Απόφαση 1941/1974: Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Νεοκάστρου Ναυπακτίας Νομού Αιτωλοακαρνανίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1941/1974: Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Νεοκάστρου Ναυπακτίας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, (ΦΕΚ 209/Δ/1974), 03-08-1974.

 

Ο Νομάρχης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

2. Τις διατάξεις του από [ΒΔ] 28-06-1955 βασιλικού διατάγματος περί εξαιρέσεως από της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3200/1955, αρμοδιότητος των Νομαρχών, αντικειμένων τινών, αρμοδιότητος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

3. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 863/1960 περί διαρθρώσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, ως τούτο τροποποιήθηκε δια του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 572/1967.

 

4. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

5. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 712/1970, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δια των [ΒΔ] 677/1971 και [ΒΔ] 198/1972 βασιλικών διαταγμάτων.

 

6. Την υπ' αριθμόν Λ7/16/11/1970 κοινή απόφαση των Υπουργών περί οργανώσεως των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιων Έργων.

 

7. Την υπ' αριθμόν Λ9/1-8/3/1971 κοινή εγκύκλιο του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρου και Υπουργού των Εσωτερικών περί οργανώσεως των Νομαρχιών.

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1973 περί εκτελέσεως του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1266/1972 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων.

 

9. Του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών.

 

10. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

11. Την σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας, διατυπωθείσα εν τω υπ' αριθμόν 3/1974 θέμα 3ο πρακτικό αυτού, αποφασίζομεν:

 

Εγκρίνουμε το ρυμοτομικό σχέδιον της Κοινότητος Νεοκάστρου Ναυπακτίας (Νομού Αιτωλοακαρνανίας), ως τούτο εμφαίνεται εις το υπό κλίμακα 1:1000 από Οκτώβριο 1972, τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονος μηχανικού Σπυρίδωνα Καρβούνη και ορίζουμε ως όρους δομήσεως κατά τομείς (ως αυτοί σημειώνονται επί των σχεδίων δια μαύρης μολυβδίδας) τους κάτωθι:

 

a.1941.74

 

Τομεύς Α': Σύστημα συνεχές και κατά τα λοιπά θα ισχύει το νομοθετικό διάταγμα 8/1973 (ΦΕΚ 124/Α/1973) και δη το Κεφάλαιο Α του μέρους ΙΙ.

 

Τομεύς Β': Σύστημα πανταχόθεν ελεύθερον και κατά τα λοιπά θα ισχύει το νομοθετικό διάταγμα 8/1973 (ΦΕΚ 124/Α/1973) και δη το Κεφάλαιο Γ του μέρους ΙΙ.

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Στον Μεσολόγγι τη 16-02-1974

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.