Απόφαση 1962/12 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Δήμου περιλαμβάνουν τις παρακάτω διοικητικές ενότητες.

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο

 

1. Γενικός Γραμματέας

 

2. Αυτοτελές Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.

 

3. Αυτοτελές γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

 

4. Αυτοτελές γραφείο Διαφάνειας

 

5. Αυτοτελές γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνιών

 

6. Νομική Υπηρεσία

 

7. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

 

8. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

 

α) Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Οχημάτων

β) Τμήμα Ελέγχου Καταστημάτων και Επιχειρήσεων, Κοινόχρηστων Χώρων και Πλανόδιων Εμπορίου

γ) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

 

Ενότητα Β: Επιτελικές υπηρεσίες

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, που περιλαμβάνει Υπηρεσίες:

 

α) προγραμματισμού και ανάπτυξης

β) οργάνωσης, ποιότητας και ανταποδοτικότητας

γ) τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

 

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής

β) Τμήμα Αλιείας

γ) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Επιχειρήσεων, Γενικών Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Κοινοχρήστων Χώρων και Υπαίθριας Δημόσιας Διαφήμισης.

δ) Τμήμα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας

ε) Τμήμα Απασχόλησης και Τουρισμού

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

 

1. Διεύθυνση Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Έκδοσης και Ελέγχου Οικοδομικών Αδειών

β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

δ) Τμήμα Κτηματολογίου και Δημοτικής Περιουσίας Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου Διευθύνσεως

 

2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

β) Τμήμα Πρασίνου

γ) Τμήμα Νεκροταφείων

δ) Τμήμα Σφαγείων

 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες πρόνοιας, κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού, πολιτικών ισότητας των φύλων

 

1. Διεύθυνση Πρόνοιας, Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Πρόνοιας Κοινωνικής Πολιτικής & Προστασίας Δημόσιας Υγείας

β) Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης

γ) Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

δ) Τμήμα Πολιτικής Ισότητας των δύο Φύλων

 

Ενότητα ΣΤ: Υπηρεσίες Υποστήριξης

 

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάμων

γ) Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας - Ανθρώπινου Δυναμικού

 

2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

γ) Τμήμα Ταμείου

 

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Συγκοινωνιακών και κτιριακών έργων

β) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης - Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

γ) Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών

δ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

ε) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων

στ) Τμήμα Τεχνικών - Ειδικών Συνεργείων

 

4. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.