Απόφαση 1962/12

Απόφαση 1962/1754/2012: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ζακύνθου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1962/1754/2012: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ζακύνθου, (ΦΕΚ 771/Β/2012), 15-03-2012.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων:

 

i. 1 παράγραφος 2 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση & λοιπές διατάξεις.

 

ii. 97 και 280 του νόμου 3852/2010 Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

iii. 8 του προεδρικού διατάγματος 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

iv. 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 22/1990 και [ΠΔ] 50/2001, όπως ισχύουν, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού.

 

v. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την υπ' αριθμόν ΓΓ15650/1253/2011 (ΦΕΚ 480/Β/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής Με Εντολή Γενικού Γραμματέα στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

3. Την υπ' αριθμόν 305/2011 (29-06-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου, περί Έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου και την υπ' αριθμόν 39-2012/25-01-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου περί Τροποποίησης της υπ' αριθμόν 305/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου.

 

4. Τις υπ' αριθμούς 10/2011 και 1/2012 αποφάσεις - γνωμοδοτήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Ζακύνθου, με την οποίες γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζακύνθου, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τις υπ' αριθμούς 305/2011 (29-06-2011) και 39-2012/25-01-2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζακύνθου, περί έγκρισης και τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζακύνθου ο οποίος έχει ως κάτωθι:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες κεντρικών υπηρεσιών

 

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Άρθρο 16: Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών

Άρθρο 17: Διεύθυνση πολεοδομίας

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Μέρος 3: Διοίκησης - Εποπτείας - Συντονισμός

 

Μέρος 4: Θέσεις προσωπικού

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 32: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κέρκυρα, 24-02-2012

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.