Απόφαση 2-82452-0020/08

Απόφαση 2/82452/0020/2008: Καθορισμός της τιμής των καταχωρουμένων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2/82452/0020/2008: Καθορισμός της τιμής των καταχωρουμένων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, (ΦΕΚ 2441/Β/2008), 02-12-2008.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών - Οικονομίας και Οικονομικών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 2362/1995 άρθρο 22 παράγραφος 5 Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.

 

2. Την υπ' αριθμόν 2/20118/2001 κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμόν 2/28793Α/2005 κοινή υπουργική απόφαση.

 

3. Το υπ' αριθμόν 40621/439/200 έγγραφο 8 της Διεύθυνσης Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

4. Την υπ' αριθμόν 42362/Υ252/2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ349/2008 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2193/Β/2008) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ανάθεσης της εποπτείας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας στον Υπουργό Εσωτερικών.

 

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των επομένων ετών, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί και η οποία θα αντιμετωπίζεται από τις σχετικές πιστώσεις που θα εγγράφονται στους επιμέρους προϋπολογισμούς, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε την τιμή των δημοσιεύσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και ανεξάρτητων αρχών που καταχωρούνται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και αναφέρονται σε καθαρά υπηρεσιακές ανάγκες, όπως προσλήψεις, προμήθειες, προσκλήσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών ή διακηρύξεις, καθώς και των δημοσιεύσεων που είναι υποχρεωτικές με βάση το ελληνικό και κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο, ως κατωτέρω:

 

α) για τις δημοσιεύσεις που καταχωρούνται στον τύπο που κυκλοφορεί σε περισσότερο από 5.000 φύλλα κατά έκδοση σε 0.3 ευρώ κατά χιλιοστόμετρο,

 

β) για τις δημοσιεύσεις που καταχωρούνται στον τύπο που κυκλοφορεί σε λιγότερα από 5.000 φύλλα κατά έκδοση σε 0.2 ευρώ κατά χιλιοστόμετρο και

 

γ) για τις δημοσιεύσεις που καταχωρούνται στον τύπο και επιβαρύνουν ιδιώτες (τελικοί μειοδότες κ.λ.π.) σε 0.5 ευρώ κατά χιλιοστόμετρο.

 

2. Καθορίζουμε:

 

α) το χώρο τον οποίο πρέπει να καταλαμβάνουν οι τίτλοι των δημοσιευμάτων σε 10 χιλιοστόμετρα κατά ανώτατο όριο,

 

β) το χώρο τον οποίο πρέπει να καταλαμβάνουν οι υπότιτλοι των δημοσιευμάτων σε 7 χιλιοστόμετρα κατά ανώτατο όριο και

 

γ) το χώρο τον οποίο πρέπει να καταλαμβάνουν στο τέλος της ανακοίνωσης, πρόσκλησης, προκήρυξης, δημοπρασίας κ.λ.π. ο τίτλος της δημόσιας υπηρεσίας που εκδίδει τη δημοσίευση σε ένα στίχο και 3 χιλιοστόμετρα κατά ανώτατο όριο.

 

3. Οι δημοσιεύσεις πρέπει να γίνονται με γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και με διάστιχο 8,5 στιγμών, εκτός εάν ειδικοί λόγοι που θα αναφέρονται στη σχετική εντολή δημοσιεύσεως, επιβάλλουν χρησιμοποίηση διαφορετικού μεγέθους γραμματοσειράς και διάστιχου.

 

4. Για τις δημοσιεύσεις των ανωτέρω υπηρεσιών με εμπορικό περιεχόμενο ή τις διαφημίσεις ισχύει το υφιστάμενο εμπορικό τιμολόγιο του τύπου.

 

5. Οι υπηρεσίες, που στέλνουν τις εντολές δημοσιεύσεως προς τον τύπο, θα αναγράφουν ρητά το φορέα που επιβαρύνεται με το σχετικό τιμολόγιο (ιδιώτες Δημόσιο - νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου - οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π.), προκειμένου να γίνεται η ανάλογη τιμολόγηση.

 

6. Για τις δημοσιεύσεις που καταχωρούνται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και αφορούν αποκλειστικά ανακοινώσεις σχετικές με την κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού ισχύει το εμπορικό τιμολόγιο της κάθε εφημερίδας μειωμένο κατά 50%.

 

7. Η κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν 2/28783Α/2005 ισχύει μέχρι την 31-12-2008.

 

8. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 01-01-2009. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12-11-2008

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.