Απόφαση 2163/94

Απόφαση ΤΠ/2163/1994: Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής επέκτασης του οικισμού Καναλίου νομού Πρέβεζας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/2163/1994: Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής επέκτασης του οικισμού Καναλίου νομού Πρέβεζας, (ΦΕΚ 778/Δ/1994), 29-07-1994.

 

Ο Νομάρχης Πρεβέζης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως και τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 3620/1956 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας.

 

4. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα περί πολεοδόμησης οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα.

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα.

 

6. Τις προδιαγραφές για μελέτες Πολεοδόμησης οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμόν Γ/44468/4377/1986 απόφαση.

 

7. Την υπ' αριθμόν ΤΠ/2888/1986 απόφαση του Νομάρχη περί καθορισμού των ορίων του οικισμού Καναλίου και τις τροποποιητικές της με αριθμούς ΤΠ/612/1992, ΤΠ/611/1992, ΤΠ/4355/1992, ΤΠ/1172/1993 και ΤΠ/63/1993.

 

8. Την υπ' αριθμόν 7/1992 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Καναλίου με την οποία εγκρίνουμε την πολεοδόμηση - επέκταση του οικισμού, σύμφωνα με το συνημμένο ρυμοτομικό σχέδιο σε κλίμακα 1:1.000.

 

9. Το υπ' αριθμόν 17/1993 θέμα 3ο πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πρέβεζας, με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της προαναφερόμενης Πολεοδόμησης - Επέκτασης του οικισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πρέβεζα, 08-07-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.