Απόφαση 21943/16

Απόφαση 21943/2016: Έγκριση πολεοδόμησης της έκτασης του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών (νομού Σερρών) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 21943/2016: Έγκριση πολεοδόμησης της έκτασης του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών (νομού Σερρών) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτής, (ΦΕΚ 95/ΑΑΠ/2016), 26-05-2016.

 

Οι Υπουργοί Πολιτισμού και Αθλητισμού - Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 (παράγραφοι 2 και 3) του νόμου 2745/1999 Σύσταση προσωρινής υπηρεσίας για την αξιοποίηση και μετεγκατάσταση στρατοπέδων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224/Α/1999) όπως το άρθρο 2 τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 και του άρθρου 14 παράγραφος 1 εδάφιο γ' του νόμου 2984/2002 (ΦΕΚ 15/Α/2002).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Προστασία Αρχαιοτήτων - Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002), όπως ισχύουν.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

6. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/22272/343/2012 απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Χαρακτηρισμός ως μνημείων δεκατριών κτιρίων του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά στο Δήμο Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 120/ΑΑΠ/2012).

 

7. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/36391/554/2012 απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Μη χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά στο Δήμο Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΑΔΑ: Β4Ω3Γ-9Υ1).

 

8. Την υπ' αριθμόν 85695/4966/1991 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης των Σερρών του δήμου Σερρών (νομού Σερρών) (ΦΕΚ 704/Δ/1991), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 4340/1998 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης των Σερρών, του Δήμου Σερρών (νομού Σερρών) (ΦΕΚ 700/Δ/1998) και με την υπ' αριθμόν 2319/2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Έγκριση του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Σερρών Δήμου Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/2013).

 

9. Το υπ' αριθμόν Φ.914.2/38/Γ/1480/Σ.330/2011 (ορθή επανάληψη) έγγραφο του Ταμείου Εθνικής Άμυνας.

 

10. Τα υπ' αριθμόν Φ.900.08/06/95187/Σ.49/2012 και Φ.900.08/06/95251/2013 έγγραφα της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

11. Τα υπ' αριθμόν 904/2013 και 7203/2013 έγγραφα του Δασαρχείου Σερρών.

 

12. Τα υπ' αριθμόν 3619/2005 και 3446/2012 έγγραφα της ΚΗ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, το υπ' αριθμόν 4890/17.10.2012 έγγραφο της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, καθώς και τα υπ' αριθμόν 362/ΠΕ/2009 και 2783/2012 έγγραφα της Εφορείας Νεώτερων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας.

 

13. Τις υπ' αριθμόν 866/2011 και 135/2013 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

 

14. Το 8713/11-06-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ήδη Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

15. Την 52/10η/04-11-2015 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 25-04-2016

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.