Προεδρικό διάταγμα 14/7/99

ΠΔ 14-07-1999: Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-07-1999: Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), 27-07-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 1557/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Άρθρο Μόνο

 

Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο με τίτλο Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ίσχυαν την 13-06-1997 (έναρξη ισχύος του νόμου 2508/1997). Το παρόν διάταγμα συνοδεύεται από παράρτημα με απαρίθμηση υπουργικών αποφάσεων και δύο πίνακες με την αντιστοιχία των άρθρων της κωδικοποίησης και των πηγών. Οι Κωδικοποιούμενες διατάξεις περιέχονται στον πίνακα 2.

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-07-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κωδικοποίηση αυτή δεν έχει ενημερωθεί με μεταγενέστερες τυχόν τροποποιήσεις των κωδικοποιούμενων επιμέρους άρθρων. Ο αναγνώστης πρέπει να ανατρέχει στα άρθρα που κωδικοποιούνται κάθε φορά.

 

Μέρος Ι: Χωροταξικά και ρυθμιστικά σχέδια

 

Κεφάλαιο Α: Χωροταξικός σχεδιασμός και πολιτική γης

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες

Άρθρο 3: Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

Άρθρο 4: Έγκριση χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση μελετών

Άρθρο 6: Επιβολή περιορισμών

Άρθρο 7: Προγράμματα άλλων φορέων

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμιστικό σχέδιο Αθηνών

 

Άρθρο 8: Ορισμός και περιεχόμενο του ρυθμιστικού σχεδίου

Άρθρο 9: Πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος Αθήνας

Άρθρο 10: Στόχοι και κατευθύνσεις

Άρθρο 11: Εφαρμογή ρυθμιστικού σχεδίου και προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος

Άρθρο 12: Σύσταση οργανισμού ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Αθήνας

Άρθρο 13: Συμβούλιο ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Αθήνας

Άρθρο 14: Εκτελεστική Επιτροπή

Άρθρο 15: Πόροι - διαχείριση

Άρθρο 16: Οργάνωση - προσωπικό

Άρθρο 17: Προγράμματα εφαρμογής ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος

Άρθρο 18: Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 19: Μέτρα για την προστασία των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων

Άρθρο 20: Διοικητικές Κυρώσεις

Άρθρο 21: Καταργούμενες και Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22: Παράρτημα - Διαγράμματα

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης

 

Άρθρο 23: Ορισμός και περιεχόμενο του ρυθμιστικού σχεδίου

Άρθρο 24: Πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

Άρθρο 25: Στόχοι και κατευθύνσεις

Άρθρο 26: Εφαρμογή ρυθμιστικού σχεδίου και προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος

Άρθρο 27: Σύσταση οργανισμού ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

Άρθρο 28: Συμβούλιο ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

Άρθρο 29: Εκτελεστική Επιτροπή

Άρθρο 30: Πόροι - διαχείριση

Άρθρο 31: Οργάνωση - προσωπικό

Άρθρο 32: Προγράμματα εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος

Άρθρο 33: Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 34: Μέτρα για την προστασία αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων

Άρθρο 35: Διοικητικές Κυρώσεις

Άρθρο 36: Παράρτημα - διαγράμματα

 

Μέρος ΙI: Πολεοδομικός σχεδιασμός και δόμηση

 

Κεφάλαιο Α: Σχεδιασμός πόλεων και οικισμών άνω των 2.000 κατοίκων

 

Άρθρο 37: Οικιστικές περιοχές - πολεοδομικές ενότητες

Άρθρο 38: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Άρθρο 39: Εκπόνηση και έγκριση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου

Άρθρο 40: Αναστολή οικοδομικών εργασιών

Άρθρο 41: Συνέπειες του γενικού πολεοδομικού σχεδίου

Άρθρο 42: Κριτήρια χαρακτηρισμού πυκνοδομημένων περιοχών

Άρθρο 43: Πολεοδομική μελέτη

Άρθρο 44: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης

Άρθρο 45: Εισφορά σε γη

Άρθρο 46: Εισφορά σε χρήμα

Άρθρο 47: Προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα

Άρθρο 48: Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης

Άρθρο 49: Υπολογισμός υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ευρισκομένων εκατέρωθεν του κοινού ορίου περιοχών ενταγμένων σε σχέδιο πόλης με διαφορετικό σύστημα υπολογισμού των υποχρεώσεων αυτών

Άρθρο 50: Αναμόρφωση περιοχών πολεοδομικά προβληματικών

Άρθρο 51: Πόροι - οικονομική ενίσχυση

Άρθρο 52: Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας

Άρθρο 53: Εταιρίες μικτής οικονομίας

Άρθρο 54: Πρόγραμμα ενεργού πολεοδομίας

Άρθρο 55: Ανάδοχος φορέας

Άρθρο 56: Σύμβαση ανάθεσης

Άρθρο 57: Αναστολή οικοδομικών εργασιών σε ζώνη ενεργού πολεοδομίας

Άρθρο 58: Δημοσιότητα

Άρθρο 59: Κτηματογράφηση ζώνης ενεργού πολεοδομίας

Άρθρο 60: Πολεοδομική μελέτη ζώνης ενεργού πολεοδομίας

Άρθρο 61: Απόκτηση ακινήτων της ζώνης ενεργού πολεοδομίας

Άρθρο 62: Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης ζώνης ενεργού πολεοδομίας

Άρθρο 63: Ζώνες αστικού αναδασμού

Άρθρο 64: Τρόποι διενέργειας αστικού αναδασμού

Άρθρο 65: Δημοσιότητα αστικού αναδασμού

Άρθρο 66: Διαδικασία αστικού αναδασμού

Άρθρο 67: Συγκρότηση οικοδομικού συνεταιρισμού

Άρθρο 68: Νομική προσωπικότητα και ευθύνη

Άρθρο 69: Οργάνωση και λειτουργία του συνεταιρισμού

Άρθρο 70: Κτηματογράφηση της ζώνης αναδασμού

Άρθρο 71: Πρόγραμμα αστικού αναδασμού - ανάθεση έργου

Άρθρο 72: Πολεοδομική μελέτη

Άρθρο 73: Εκτίμηση αξίας ακινήτων

Άρθρο 74: Εισφορές και δαπάνες ιδιοκτητών

Άρθρο 75: Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης

Άρθρο 76: Παραχώρηση νέων ιδιοκτησιών

Άρθρο 77: Ρύθμιση εμπραγμάτων σχέσεων

Άρθρο 78: Εκκαθάριση του οικοδομικού συνεταιρισμού

 

Κεφάλαιο Β: Καθορισμός ορίων και πολεοδόμηση οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους

 

Άρθρο 79: Αντικείμενο

Άρθρο 80: Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 81: Κατηγορίες οικισμών

Άρθρο 82: Εξαιρέσεις

Άρθρο 83: Διαδικασία καθορισμού ορίων οικισμού

Άρθρο 84: Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμού

Άρθρο 85: Γενικοί όροι δόμησης

Άρθρο 86: Γραμμή δόμησης

Άρθρο 87: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 88: Ειδικοί όροι δόμησης

Άρθρο 89: Πολεοδόμηση και επέκταση των οικισμών

Άρθρο 90: Διαδικασία εκπόνησης και περιεχόμενο πολεοδομικής μελέτης

Άρθρο 91: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης

Άρθρο 92: Εισφορά σε γη

Άρθρο 93: Εισφορά σε χρήμα

Άρθρο 94: Ζώνες ενεργού πολεοδομίας και αστικού αναδασμού

Άρθρο 95: Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης

Άρθρο 96: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 97: Καταργούμενες - διατηρούμενες διατάξεις

Άρθρο 98: Παράρτημα

 

Κεφάλαιο Γ: Ειδικές κατηγορίες οικισμών και εντάξεις ειδικών περιοχών στο σχέδιο πόλης

 

Τμήμα Ι: Δόμηση οικισμών που προϋπάρχουν του έτους 1923 και στερούνται εγκεκριμένου σχεδίου

 

Άρθρο 99: Αντικείμενο

Άρθρο 100: Εξουσιοδοτική διάταξη - τρόπος καθορισμού ορίων οικισμού

Άρθρο 101: Διαδικασία καθορισμού ορίων οικισμού

Άρθρο 102: Αρτιότητα

Άρθρο 103: Μέγιστο ποσοστό κάλυψης - Συντελεστής δόμησης

Άρθρο 104: Μέγιστος αριθμός ορόφων και μέγιστο ύψος κτιρίων

Άρθρο 105: Γραμμή δόμησης

Άρθρο 106: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 107: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 108: Εξαιρέσεις

 

Τμήμα II

 

Άρθρο 109: Όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων εντός οικισμών με εγκεκριμένο σχέδιο

 

Τμήμα III: Παραδοσιακοί οικισμοί - Διατηρητέα κτίρια

 

Άρθρο 110: Χαρακτηρισμός παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτιρίων

 

Τμήμα IV: Εντάξεις στο σχέδιο πόλης περιοχών ειδικής κατηγορίας

 

Άρθρο 111: Αγροτικοί οικισμοί

Άρθρο 112: Δικαιούχοι αγροτικών οικοπέδων, διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού τους

Άρθρο 113: Οικισμοί στεγαστικής αποκατάστασης

Άρθρο 114: Έγκριση τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων

Άρθρο 115: Ρυμοτομικά σχέδια, όροι και περιορισμοί δόμησης βιομηχανικών περιοχών (ΒΙΠΕ)

 

Κεφάλαιο Δ: Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας

 

Άρθρο 116: Ορισμός - προϋποθέσεις - Σχέδιο ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας

Άρθρο 117: Πολεοδομική μελέτη

Άρθρο 118: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης

Άρθρο 119: Εισφορά σε γη

Άρθρο 120: Εισφορά σε χρήμα

Άρθρο 121: Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας και Αστικού Αναδασμού - Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης και Ζώνες Ειδικών Κινήτρων

Άρθρο 122: Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης

Άρθρο 123: Εξουσιοδοτική διάταξη

 

Κεφάλαιο Ε: Πολεοδόμηση με ιδιωτική πρωτοβουλία

 

Τμήμα Ι: Οικοδομικοί συνεταιρισμοί - οργανισμοί

 

Άρθρο 124: Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 125: Ορισμός - σκοπός

Άρθρο 126: Κατηγορίες οικοδομικών συνεταιρισμών

Άρθρο 127: Έδρα και επωνυμία του οικοδομικού συνεταιρισμού

Άρθρο 128: Διαδικασία σύστασης οικοδομικών συνεταιρισμών

Άρθρο 129: Τύπος, περιεχόμενο και έγκριση καταστατικού

Άρθρο 130: Μέλη του οικοδομικού συνεταιρισμού

Άρθρο 131: Συνεταιρική μερίδα - ευθύνη

Άρθρο 132: Διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 133: Εποπτικό συμβούλιο

Άρθρο 134: Αποζημίωση των μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου

Άρθρο 135: Γενική Συνέλευση των μελών

Άρθρο 136: Οικονομικά θέματα

Άρθρο 137: Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 138: Εποπτεία - Έλεγχος

Άρθρο 139: Ένωση Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Άρθρο 140: Οικοδομικοί συνεταιρισμοί αποδήμων Ελλήνων

Άρθρο 141: Χωροθέτηση οικοδομικών συνεταιρισμών - οικοδομικών οργανισμών και απόκτηση έκτασης - κατοικιών

Άρθρο 142: Πολεοδόμηση έκτασης οικοδομικών συνεταιρισμών και οικοδομικών οργανισμών

Άρθρο 143: Όροι και περιορισμοί δόμησης

Άρθρο 144: Αναγκαστική συνένωση - συμμετοχή

Άρθρο 145: Κίνητρα

Άρθρο 146: Προσαρμογή καταστατικού - μερίδες

Άρθρο 147: Πολεοδόμηση υπαρχόντων οικοδομικών συνεταιρισμών

Άρθρο 148: Υπάρχοντες οικοδομικοί συνεταιρισμοί με εγκεκριμένο σχέδιο

Άρθρο 149: Οικοδομικοί συνεταιρισμοί Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

 

Τμήμα II: Πολεοδόμηση δημοσίων και λοιπών ιδιωτικών εκτάσεων

 

Άρθρο 150: Πολεοδόμηση δημοσίων εκτάσεων

Άρθρο 151: Πολεοδόμηση ιδιωτικών εκτάσεων

 

Κεφάλαιο Ζ: Σχεδιασμό πόλεων κατά το από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος

 

Άρθρο 152: Σχέδια πόλεων

Άρθρο 153: Περιεχόμενο σχεδίων - Τρόπος σύνταξης διαγραμμάτων

Άρθρο 154: Διαδικασία έγκρισης ή αναθεώρησης - τροποποίησης σχεδίου πόλης

Άρθρο 155: Εφαρμογή σχεδίου επί του εδάφους

Άρθρο 156: Ασυμφωνία μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου και της εφαρμογής του στο έδαφος

Άρθρο 157: Διόρθωση του σχεδίου

Άρθρο 158: Διαδικασία διόρθωσης

Άρθρο 159: Αναστολή οικοδομικών εργασιών και έκδοσης οικοδομικών αδειών

Άρθρο 160: Έγκριση όρων και περιορισμών δόμησης

Άρθρο 161: Χρήσεις γης

 

Κεφάλαιο Η: Δόμηση εκτός εγκεκριμένων σχεδίων

 

Άρθρο 162: Γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης

Άρθρο 163: Κτίρια γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά και υδατοκαλλιεργειών, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές και θερμοκήπια

Άρθρο 164: Αντλητικές εγκαταστάσεις - υδατοδεξαμενές - φρέατα

Άρθρο 165: Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 166: Γραφεία - Καταστήματα

Άρθρο 167: Κατοικία

Άρθρο 168: Κτίρια κοινής ωφέλειας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Έργα Ύδρευσης κ.τ.λ.)

Άρθρο 169: Εγκαταστάσεις Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, τηλεοράσεων και σταθμών τηλεπικοινωνιών

Άρθρο 170: Εμπορικές αποθήκες

Άρθρο 171: Εκπαιδευτήρια - Ευαγή Ιδρύματα

Άρθρο 172: Νοσοκομεία - Κλινικές

Άρθρο 173: Τουριστικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 174: Αθλητικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 175: Γραφεία διοίκησης

Άρθρο 176: Ιεροί ναοί

Άρθρο 177: Κοινοτικά ιατρεία

Άρθρο 178: Κτίρια συγκοινωνιακών φορέων

Άρθρο 179: Κτίρια κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων

Άρθρο 180: Σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινήτων - Κέντρα διοίκησης αυτοκινητοδρόμων - Σταθμοί διοδίων

Άρθρο 181: Ζώνες γύρω από εγκεκριμένα σχέδια οικισμών

Άρθρο 182: Μετατόπιση κτιρίων για την προστασία μνημείων και αρχαιολογικών χώρων

 

Κεφάλαιο Θ: Περιορισμοί για την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος

 

Άρθρο 183: Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου

Άρθρο 184: Περιοχή Δόμησης σε Αρχαιολογικούς Χώρους

Άρθρο 185: Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης

Άρθρο 186: Ασφάλεια υπεραστικής συγκοινωνίας

Άρθρο 187: Προστασία ακτών

Άρθρο 188: Οριοθέτηση ρεμάτων

Άρθρο 189: Περιορισμοί έγκρισης σχεδίου κοντά σε λατομικές ζώνες

Άρθρο 190: Ίδρυση κοιμητηρίων και περιορισμοί στη δόμηση γύρω από αυτά

Άρθρο 191: Απόσταση οικοδομών από τον άξονα του αγωγού φυσικού αερίου

Άρθρο 192: Δόμηση πλησίον ραδιοφωνικών ιστών

Άρθρο 193: Περιορισμοί στην εγκατάσταση κτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών μονάδων

 

Κεφάλαιο Ι: Πολεοδομικοί μηχανισμοί

 

Τμήμα Ι: Μεταφορά συντελεστή δόμησης

 

Άρθρο 194: Ορισμοί

Άρθρο 195: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 196: Βαρυνόμενα ακίνητα

Άρθρο 197: Οριοθέτηση του πεδίου και κριτήρια για την πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης

Άρθρο 198: Τρόπος μετασχηματισμού μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης

Άρθρο 199: Περιεχόμενο απόφασης

Άρθρο 200: Μελέτη για την έγκριση χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης

Άρθρο 201: Συναίνεση για την έγκριση χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης

Άρθρο 202: Έκθεση Ελέγχου Τίτλων

Άρθρο 203: Σημείωση στα βιβλία μεταγραφών για το βαρυνόμενο ακίνητο

Άρθρο 204: Μητρώο μεταφοράς συντελεστή δόμησης

Άρθρο 205: Έκδοση τίτλου συντελεστή δόμησης

Άρθρο 206: Μεταβίβαση τίτλων

Άρθρο 207: Κλοπή ή καταστροφή ή απώλεια τίτλου

Άρθρο 208: Διαίρεση των τίτλων

Άρθρο 209: Ακύρωση των τίτλων - Απόσβεση του δικαιώματος

Άρθρο 210: Πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης

Άρθρο 211: Εκτίμηση ακινήτων

Άρθρο 212: Ειδικές διατάξεις για τα βαρυνόμενα

Άρθρο 213: Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 214: Μεταβατικές διατάξεις

 

Τμήμα IΙ: Κοινωνικός συντελεστής

 

Άρθρο 215: Έννοια

Άρθρο 216: Δήλωση συμμετοχής

Άρθρο 217: Διαδικασία

Άρθρο 218: Εκχώρηση ποσοστού ωφελείας

Άρθρο 219: Εφαρμογή κοινωνικού συντελεστή σε περιοχές μεταφοράς συντελεστή δόμησης

Άρθρο 220: Συμβάσεις

 

Τμήμα IIΙ: Ειδικές ζώνες ενίσχυσης και κινήτρων

 

Άρθρο 221: Ζώνες ειδικής ενίσχυσης

Άρθρο 222: Ζώνες ειδικών κινήτρων

Άρθρο 223: Κίνητρα - Ηθικές αμοιβές

Άρθρο 224: Φορολογικές απαλλαγές

 

Τμήμα IV: Λοιποί μηχανισμοί

 

Άρθρο 225: Δικαίωμα προτίμησης

Άρθρο 226: Παραχώρηση σε κοινή χρήση ακαλύπτων χώρων

Άρθρο 227: Ενεργό οικοδομικό τετράγωνο

Άρθρο 228: Πολεοδομική επιτροπή γειτονιάς

 

Τμήμα V: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

 

Άρθρο 229: Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 230: Κατηγορίες χρήσεων

Άρθρο 231: Περιεχόμενο αμιγούς κατοικίας

Άρθρο 232: Περιεχόμενο γενικής κατοικίας

Άρθρο 233: Περιεχόμενο πολεοδομικού κέντρου - κεντρικής λειτουργίας πόλης - τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς

Άρθρο 234: Περιεχόμενο μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας - βιομηχανικού και βιοτεχνικού πάρκου ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση

Άρθρο 235: Περιεχόμενο οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας

Άρθρο 236: Περιεχόμενο χονδρεμπορίου

Άρθρο 237: Περιεχόμενο τουρισμού - αναψυχής

Άρθρο 238: Περιεχόμενο ελεύθερων χώρων - αστικού πρασίνου

Άρθρο 239: Περιεχόμενο κοινωνικών εξυπηρετήσεων

Άρθρο 240: Γενικές διατάξεις

 

Μέρος ΙII: Γενικοί κανόνες δόμησης

 

Κεφάλαιο Α: Γενικός οικοδομικός κανονισμός

 

Άρθρο 241: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 242: Ορισμοί

Άρθρο 243: Άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα

Άρθρο 244: Αρτιότητα οικοπέδων που παραχωρήθηκαν από το Κράτος

Άρθρο 245: Δόμηση σε μη άρτια οικόπεδα

Άρθρο 246: Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους

Άρθρο 247: Δομικές εργασίες σε ρυμοτομούμενα ακίνητα

Άρθρο 248: Συντελεστής δόμησης

Άρθρο 249: Κάλυψη του οικοπέδου

Άρθρο 250: Τρόπος δόμησης - Θέση κτιρίου

Άρθρο 251: Πλάτος δρόμου - Αφετηρία μέτρησης υψών

Άρθρο 252: Εξώστες, υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι του κτιρίου, αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία, προστεγάσματα

Άρθρο 253: Ειδικές διατάξεις για χαμηλά κτίρια

Άρθρο 254: Παρόδιες στοές

Άρθρο 255: Κατασκευές πάνω από το κτίριο

Άρθρο 256: Κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους

Άρθρο 257: Περιφράγματα

Άρθρο 258: Επιγραφές και διαφημίσεις

Άρθρο 259: Αποπεράτωση όψεων οικοδομών

Άρθρο 260: Επιβολή κατασκευής ανελκυστήρα

Άρθρο 261: Δουλείες σε ακίνητα

Άρθρο 262: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 263: Νομίμως υφιστάμενα κτίρια - Προσθήκες - Επισκευές

Άρθρο 264: Δόμηση σε ακραία σημεία σχεδίου

Άρθρο 265: Οικογενειακή στέγη

Άρθρο 266

Άρθρο 267: Ειδικό τέλος παρεκκλίσεων

Άρθρο 268: Υποχρεώσεις για τη συντήρηση ακινήτων

Άρθρο 269: Υποχρέωση αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων

Άρθρο 270: Διατήρηση, επισκευή ή ανακατασκευή αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων διατηρητέων κτιρίων

Άρθρο 271: Αποκατάσταση ζημιών σε οικοδομές που προξενήθηκαν από βίαιο συμβάν ή θεομηνία

Άρθρο 272: Εφαρμογή μελετών ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων οικισμών ή περιοχών αυτών και καθορισμός των υποχρεώσεων των παρόδιων ιδιοκτητών ακινήτων

Άρθρο 273: Λυόμενες κατοικίες

Άρθρο 274: Κατασκευές σταθμών ραδιοεπικοινωνίας

Άρθρο 275: Απομάκρυνση ανθυγιεινών υλών και αποξήρανση λιμναζόντων υδάτων

 

Κεφάλαιο Β: Απαλλοτριώσεις ακινήτων για πολεοδομικούς σκοπούς

 

Άρθρο 276: Απαλλοτρίωση ακινήτων για δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και χώρων για κτίρια κοινής ωφέλειας

Άρθρο 277: Σύνταξη πράξης αναλογισμού

Άρθρο 278: Αμφισβήτηση ορίων ιδιοκτησιών

Άρθρο 279: Κύρωση της πράξης αναλογισμού

Άρθρο 280: Σύνταξη και κύρωση της πράξης αναλογισμού σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης

Άρθρο 281: Διεκδίκηση καταβολής αποζημίωσης

Άρθρο 282: Απαλλοτρίωση ακινήτων για δημιουργία χώρων κτιρίων κοινής ωφέλειας

Άρθρο 283: Απαλλοτρίωση ακινήτων κατά την άμεση εφαρμογή του σχεδίου

Άρθρο 284: Απαλλοτρίωση ακινήτων στα μη αμέσως εφαρμοστέα τμήματα και σε ζώνη γύρω από τα όρια σχεδίου πόλης

Άρθρο 285: Απαλλοτρίωση σε οικιστικές περιοχές και περιοχές γενικού πολεοδομικού σχεδίου

Άρθρο 286: Απαλλοτρίωση κτιρίων διατηρητέων ή κτιρίων που βλάπτουν το περιβάλλον

Άρθρο 287: Απαλλοτρίωση κτιρίων που προβλέπονται για χρήση στάθμευσης αυτοκινήτων

Άρθρο 288: Απαλλοτρίωση ακινήτων για αποκατάσταση προσφύγων ή αστέγων λόγω σεισμού κ.τ.λ.

Άρθρο 289: Απαλλοτρίωση ακινήτων για βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 290: Υπόχρεοι αποζημίωσης

Άρθρο 291: Αναλογισμός αποζημίωσης για τη διάνοιξη και τη διαπλάτυνση οδών

Άρθρο 292: Αναλογισμός αποζημίωσης για τη διάνοιξη και διαπλάτυνση πλατειών και ευρέων κοινόχρηστων χώρων

Άρθρο 293: Αναλογισμός αποζημίωσης σε ειδικές περιπτώσεις

Άρθρο 294: Επίσπευση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης από το Δημόσιο

Άρθρο 295: Διαδικασία απαλλοτρίωσης με επίσπευση του Δημοσίου

Άρθρο 296: Αναλογισμός αποζημίωσης για διάνοιξη οδών άνω των 30 m με επίσπευση του Δημοσίου

Άρθρο 297: Αποβολή εγκατεστημένων στα απαλλοτριούμενα ακίνητα

Άρθρο 298: Ρύθμιση οφειλών για την αποζημίωση απαλλοτριούμενων ακινήτων

Άρθρο 299: Αποζημίωση απαλλοτριούμενων ακινήτων που έχουν αυθαίρετες κατασκευές

 

Κεφάλαιο Γ: Τακτοποίηση και προσκύρωση οικοπέδων

 

Άρθρο 300: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 301: Όροι και προϋποθέσεις τακτοποίησης οικοπέδων

Άρθρο 302

Άρθρο 303

Άρθρο 304: Σύνταξη πράξης προσκύρωσης - τακτοποίησης

Άρθρο 305: Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης

Άρθρο 306: Υπόχρεοι αποζημίωσης

Άρθρο 307: Ομαδική τακτοποίηση

Άρθρο 308

Άρθρο 309: Αναδασμός

 

Κεφάλαιο Δ: Χώροι στάθμευσης και σταθμοί αυτοκινήτων για πολεοδομικούς σκοπούς

 

Άρθρο 310: Υποχρέωση δημιουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων

Άρθρο 311: Εξουσιοδότηση για καθορισμό όρων δημιουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων

Άρθρο 312: Ειδικές περιπτώσεις, εισφορά, κυρώσεις

Άρθρο 313: Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων σε υπάρχοντα κτίρια

Άρθρο 314: Υπολογισμός και είσπραξη εισφοράς

Άρθρο 315: Δημιουργία σταθμών αυτοκινήτων ή προαιρετικών Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων

Άρθρο 316: Εξουσιοδότηση για καθορισμό όρων διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων

Άρθρο 317: Έναρξη επιβολής υποχρεώσεων δημιουργίας Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων

Άρθρο 318: Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων

Άρθρο 319: Όροι και προϋποθέσεις για τη δημιουργία Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων σε περιοχές μέσα στη Μείζονα Περιοχή της Πρωτεύουσας

Άρθρο 320: Καθορισμός αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων κατά κτίριο στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών

Άρθρο 321: Καθορισμός υποχρεώσεων Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων σε άλλες περιοχές της χώρας

Άρθρο 322: Καθορισμός ειδικών όρων δόμησης και διαμόρφωσης των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων

Άρθρο 323: Κριτήρια, όροι και διαδικασία δημιουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων άνω των 50 θέσεων

Άρθρο 324: Υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρους κοινόχρηστους και κοινής ωφέλειας

Άρθρο 325: Όροι δημιουργίας ειδικών έργων και εγκαταστάσεων σε Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης και υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων

 

Κεφάλαιο Ε: Οικοδομική άδεια - Έλεγχος κατασκευών

 

Άρθρο 326: Εκτέλεση εργασιών δόμησης εντός και εκτός σχεδίου πόλης

Άρθρο 327: Έλεγχος εργασιών δόμησης

Άρθρο 328: Εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση του τρόπου έκδοσης των οικοδομικών αδειών και ελέγχου των ανεγειρομένων οικοδομών

Άρθρο 329: Έκδοση και περιεχόμενο οικοδομικής άδειας

Άρθρο 330: Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας

Άρθρο 331: Οικοδομική άδεια - Απαιτούμενα στοιχεία για την έκδοσή της

Άρθρο 332: Προέλεγχος μελετών

Άρθρο 333: Έλεγχος φακέλου μελέτης - χορήγηση οικοδομικής άδειας

Άρθρο 334: Ισχύς και αναθεώρηση οικοδομικής αδείας

Άρθρο 335: Έλεγχος εφαρμογής της οικοδομικής άδειας

Άρθρο 336: Μεταβατικές διατάξεις του από 08-07-1993 προεδρικού διατάγματος

Άρθρο 337: Σύνδεση οικοδομών με τα δίκτυα

Άρθρο 338: Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών

Άρθρο 339: Προσόντα επιβλεπόντων

Άρθρο 340: Αμοιβές μηχανικών

Άρθρο 341: Ευθύνες επιβλεπόντων

Άρθρο 342: Αντικατάσταση επιβλεπόντων

Άρθρο 343: Μητρώο επιβλεπόντων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Κτιριοδομικός κανονισμός

 

Άρθρο 344: Σκοπός

Άρθρο 345: Ορισμοί παρόντος κανονισμού

Άρθρο 346: Ταξινόμηση των κτιρίων και των δομικών κατασκευών σύμφωνα με τη χρήση τους για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού

Άρθρο 347: Πληθυσμός

Άρθρο 348: Ασφάλεια και αντοχή κτιρίων

Άρθρο 349: Δόμηση κοντά σε ρέματα

Άρθρο 350: Πυροπροστασία

Άρθρο 351: Ελεύθερο ύψος και καθαρός όγκος των χώρων των κτιρίων

Άρθρο 352: Τοίχοι, ανοίγματα και κουφώματα

Άρθρο 353: Τοίχοι στα όρια των οικοπέδων - Μεσότοιχοι - Περιφράγματα

Άρθρο 354: Φυσικός φωτισμός και αερισμός

Άρθρο 355: Ηχομόνωση - Ηχοπροστασία

Άρθρο 356: Κλίμακες

Άρθρο 357: Κεκλιμένα επίπεδα κυκλοφορίας πεζών (ράμπες)

Άρθρο 358: Στηθαία

Άρθρο 359: Χειρολισθήρες (Κουπαστές)

Άρθρο 360: Κινητά προστεγάσματα

Άρθρο 361: Απομάκρυνση ομβρίων από εξώστες και δώματα

Άρθρο 362: Εσωτερικές στοές

Άρθρο 363: Πλάτη παρόδιων στοών

Άρθρο 364: Προσπέλαση προς εισόδους - εξόδους κτιρίων

Άρθρο 365: Κατασκευές και εγκαταστάσεις κάτω από την επιφάνεια των προκηπίων

Άρθρο 366: Φύτευση οικοπέδων

Άρθρο 367: Πεζοδρόμια

Άρθρο 368: Υποχρέωση υποβολής μελετών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 369: Εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 370: Εγκαταστάσεις θέρμανσης

Άρθρο 371: Εγκατάσταση κλιματισμού - αερισμού

Άρθρο 372: Ανελκυστήρες

Άρθρο 373: Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 374: Αλεξικέραυνα

Άρθρο 375: Γραμματοκιβώτια

Άρθρο 376: Κιβώτια προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων

Άρθρο 377: Πρότυπα - τεχνικές προδιαγραφές - πιστοποιητικό

Άρθρο 378: Αρμόδια αρχή

Άρθρο 379: Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 380: Έκταση εφαρμογής

 

Μέρος ΙV: Αυθαίρετη δόμηση - απαγόρευση κατάτμησης γης

 

Κεφάλαιο Α: Αυθαίρετες κατασκευές

 

Τμήμα I: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 381: Προσδιορισμός αυθαίρετων κατασκευών

Άρθρο 382: Κυρώσεις

Άρθρο 383: Ειδική εισφορά αυθαιρέτου

Άρθρο 384: Αναπροσδιορισμός προστίμου

Άρθρο 385: Αυθαίρετα του νόμου 720/1977 - Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων

Άρθρο 386: Αυθαίρετα πριν την 31-01-1983 - Αναστολή κατεδάφισης

Άρθρο 387: Ένταξη αυθαιρέτων σε πολεοδομικά σχέδια

Άρθρο 388: Περιπτώσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση (μικροπαραβάσεις, κτίρια δημοσίου κ.λ.π.)

Άρθρο 389: Μείωση προστίμων

 

Τμήμα I: Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών

 

Άρθρο 390: Διαπίστωση και χαρακτηρισμός αυθαιρέτων

Άρθρο 391: Ένσταση

Άρθρο 392: Άμεση κατεδάφιση αυθαιρέτων

Άρθρο 393: Κατεδάφιση αυθαιρέτων με διαδικασία

Άρθρο 394: Εφαρμογή διατάξεων για όλα τα αυθαίρετα

Άρθρο 395: Αρμοδιότητες δήμων και κοινοτήτων

 

Τμήμα ΙΙΙ: Τρόπος και διαδικασία εκτίμησης της αξίας των αυθαίρετων κατασκευών και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών

 

Άρθρο 396: Εκτίμηση αξίας αυθαιρέτου κτίσματος ή κατασκευής

Άρθρο 397: Κατηγορίες κτισμάτων για την επιβολή των προστίμων αυθαιρέτων

Άρθρο 398: Ύψη προστίμων

Άρθρο 399: Διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης προστίμων

Άρθρο 400: Αρμοδιότητες δήμων και κοινοτήτων

 

Τμήμα IV: Προσδιορισμός της ειδικής εισφοράς αυθαιρέτου και σχετικές διαδικασίες

 

Άρθρο 401: Εκτίμηση αξίας αυθαιρέτου κτίσματος ή κατασκευής

Άρθρο 402: Κατηγορίες κτισμάτων για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αυθαιρέτων

Άρθρο 403: Κλιμάκωση ποσοστού ειδικής εισφοράς

Άρθρο 404: Στοιχεία που συνοδεύουν τη συμπληρωματική δήλωση αυθαιρέτου

Άρθρο 405: Έλεγχος των δηλώσεων

Άρθρο 406: Οριστική κρίση αυθαιρέτων που βρίσκονται μέσα σε εντασσόμενες περιοχές - Βεβαίωση της ειδικής εισφοράς αυθαιρέτου

Άρθρο 407: Καταλογισμός εξόδων κατεδάφισης

Άρθρο 408: Αυθαίρετα της παραγράφου 1 του άρθρου 386 που δεν δηλώθηκαν εμπρόθεσμα

Άρθρο 409: Αρμοδιότητες δήμων ή κοινοτήτων

 

Κεφάλαιο Β: Απαγορεύσεις δημιουργίας κοινόχρηστων χώρων και κατάτμησης ακινήτων

 

Άρθρο 410: Απαγόρευση κατάτμησης γηπέδων εντός ζώνης

Άρθρο 411: Απαγόρευση δημιουργίας κοινόχρηστων χώρων

Άρθρο 412: Ακυρότητα πράξεων μεταβίβασης ακινήτων

Άρθρο 413: Αποζημιώσεις για παράνομες μεταβιβάσεις

Άρθρο 414: Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Άρθρο 415: Κοινοχρησία ρυμοτομούμενων ακινήτων χωρίς αποζημίωση

Άρθρο 416: Εγκεκριμένοι κοινόχρηστοι χώροι με επίσπευση των ιδιοκτητών

Άρθρο 417: Απαγορεύσεις κατατμήσεων οικοπέδων

Άρθρο 418: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 419: Εξαιρέσεις από την απαγόρευση κατάτμησης ακινήτων

Άρθρο 420: Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για τη μεταβίβαση ακινήτων

 

Κεφάλαιο Γ: Επικίνδυνες οικοδομές

 

Άρθρο 421: Υποχρέωση άρσης κινδύνου

Άρθρο 422: Περιπτώσεις επικίνδυνων οικοδομών και κριτήρια χαρακτηρισμού τους

Άρθρο 423: Έλεγχος επικινδυνότητας οικοδομών

Άρθρο 424: Αντιμετώπιση επικίνδυνων οικοδομών κατά περίπτωση

Άρθρο 425: Διαδικασία διαπίστωσης και άρσης επικινδυνότητας

Άρθρο 426

Άρθρο 427: Καταλογισμός δαπάνης - Κυρώσεις

Άρθρο 428: Διαδικασία άρσης του κινδύνου σε επικινδύνως ετοιμόρροπες κατασκευές

Άρθρο 429: Περιπτώσεις άρσης κινδύνου σε χώρους συνάθροισης κοινού

Άρθρο 430: Περιπτώσεις άρσης κινδύνου με ενέργειες της αστυνομικής αρχής

Άρθρο 431: Περιπτώσεις απαγόρευσης υποβολής ενστάσεων

Άρθρο 432: Υποβολή στοιχείων - επικίνδυνων κατασκευών στο Υπουργείο

Άρθρο 433: Γενικές διατάξεις

 

Μέρος V: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 434

Άρθρο 435

Άρθρο 436

Άρθρο 437

Άρθρο 438

Άρθρο 439

Άρθρο 440

Άρθρο 441

Άρθρο 442

Άρθρο 443

Άρθρο 444: Δομική κατασκευή και τα τμήματά της

Άρθρο 445: Έκταση εφαρμογής του πολεοδομικού κανονισμού του νόμου 1577/1985

Άρθρο 446: Μεταβίβαση ή μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου

Άρθρο 447: Επανέγκριση και εφαρμογή ακυρωθέντων σχεδίων

Άρθρο Ακροτελεύτιο

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.