Απόφαση 21/93

Απόφαση 21/1993: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση των οικισμών Καλαμιάς και Χαλκιάδων νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 21/1993: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση των οικισμών Καλαμιάς και Χαλκιάδων νομού Άρτας, (ΦΕΚ 1044/Δ/1993), 01-09-1993.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών όπως σχεδιάστηκαν και παρουσιάστηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας.

 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης, που συμπληρώθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 88/1991 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Χαλκιάδων.

 

6. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 1932/1993 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας.

 

7. Τη με αριθμό πρακτικού 2 (θέμα 1ο) της από 19-05-1993 ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Καλαμιάς και Χαλκιάδων νομού Άρτας, όπως αυτά φαίνονται στο διάγραμμα κλίμακα 1:5000, που συντάχθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας, βάσει στοιχείων αεροφωτογραφιών και επιτόπου ελέγχου.

 

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης:

 

α) Εντός των ορίων οικισμών να ισχύουν οι Γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με εμβαδόν αρτιότητας 600 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών να θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν την 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος και μέχρι δημοσίευσης της παρούσας στο ΦΕΚ να θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με ελάχιστον εμβαδόν 300 m2

 

Ειδικοί όροι δόμησης:

 

α. Για τους ανωτέρω οικισμούς να ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης, όπως φαίνονται στα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύουν την παρούσα.

 

β. Να καταργηθούν η υπ' αριθμόν Γ16034/1966 απόφαση Υπουργού Δημοσίων Έργων και η υπ' αριθμόν 1634/1973 απόφαση Νομάρχη Άρτας, που αφορούσαν καθορισμό οικοδομικών γραμμών εκατέρωθεν της εθνικής οδού που διασχίζει τους οικισμούς Χαλκιάδων - Καλαμιάς, επειδή το σχέδιο διανομής των ανωτέρω οικισμών.

 

γ. Οι νέες οικοδομές καθώς και οι προσθήκες παλαιών, να τοποθετούνται σε απόσταση 23 m από τον άξονα της εθνικής οδού, που διασχίζει τους οικισμούς. Οι υφιστάμενες οικοδομές σε αποστάσεις μικρότερες των 23 m, από τον άξονα της εθνικής οδού να μπορούν να νομιμοποιηθούν και να επιτρέπονται μόνο εργασίες επιδιόρθωσης και συντήρησης αυτών και όχι προσθήκες.

 

3. Κατηγοριοποίηση των οικισμών Καλαμιάς και Χαλκιάδων νομού Άρτας στις κατηγορίες όχι περιαστικοί, όχι παραλιακοί, όχι τουριστικοί, αδιάφοροι, δυναμικοί, συνεκτικοί και μεγάλοι.

 

4. Για κάθε αμφισβήτηση που θα ανακύπτει από την εφαρμογή της παρούσας να αποφασίζει ο Νομάρχης, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας.

 

5. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος των Κοινοτήτων Καλαμιάς και Χαλκιάδων.

 

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

a.21.93

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 16-06-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.