Απόφαση 23032/89

Απόφαση 23032/247/1989: Μερική αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αιγάλεω


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 23032/247/1989: Μερική αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αιγάλεω, (ΦΕΚ 712/Δ/1989), 22-11-1989.

 

Ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985.

 

5. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

7. Το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αιγάλεω (ΦΕΚ 205/Δ/1988).

 

8. Το με αριθμό 54505/3616/1989 της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

9. Το με αριθμό 57470/1989 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

10. Το με αριθμό 10251/1989 έγγραφο του Δήμου Αιγάλεω.

 

11. Το με αριθμό 19754/2305/1989 έγγραφο του Τοπογραφικού Τμήματος Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δυτικής Αττικής.

 

12. Τις με αριθμούς 456/1988, 46/1989 και 263/1989 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω.

 

13. Την με αριθμό Γ4Δ/15883/1903/1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

14. Την 16702/1988 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 150/Β/1988).

 

15. Την με αριθμό 30/1989 (θέμα 6ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αιγάλεω, 16-11-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.