Νόμος 1577/85 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Αντικατάσταση διατάξεων του νόμου 1337/1983 - άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι ΖΕΕ μπορεί να καθορίζονται στις επεκτάσεις του νόμου αυτού, ανεξάρτητα απ' τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμόζονται σ' αυτές εκτός από τις λοιπές διατάξεις αυτού του νόμου και οι παράγραφοι 2 έως 4 του άρθρου αυτού.

 

Επίσης ΖΕΕ μπορεί να καθορίζονται σε προβληματικές περιοχές εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών πριν από το έτος 1923, στις οποίες δύνανται να εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 έως 4 του άρθρου αυτού.}

 

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η πιο πάνω εισφορά είναι απαιτητή από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δηλώσεως και εισπράττεται με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημόσιων εσόδων.}

 

3. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 και ισχύει σήμερα, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων για οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 20.000 κατοίκους καθώς και η τροποποίηση και ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους, μπορεί να γίνει με όμοια απόφαση του νομάρχη στις περιπτώσεις και με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με τον ίδιο τρόπο μπορεί να εγκρίνονται εξαιρέσεις από τις περιπτώσεις της επόμενης παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.}

 

4. Τα από 03-09-1983 προεδρικό διάταγμα Τρόπος και διαδικασία εκτίμησης της αξίας των αυθαίρετων κατασκευών και καθορισμός του ύψους των προστίμων και 03-09-1983 προεδρικό διάταγμα Προσδιορισμός της ειδικής εισφοράς αυθαιρέτων και σχετικές διαδικασίες (ΦΕΚ 393/Δ/1983), που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 8 του νόμου 1337/1983, καθώς και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 17/1984 (ΦΕΚ 5/Α/1984), που εκδόθηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του νόμου 1337/1983, μπορεί να τροποποιούνται σε όλες τους τις διατάξεις.

 

5. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.