Απόφαση 232/89

Απόφαση ΕΠΑ/232/1989: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης (επέκταση) του οικισμού παραλία Φούρκας κάτω των 2.000 κατοίκων νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/232/1989: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης (επέκταση) του οικισμού παραλία Φούρκας κάτω των 2.000 κατοίκων νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 548/Δ/1989), 01-09-1989.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους.

 

3. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Το νόμο 1577/1985 Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

6. Την οίκοθεν 55254/1988 απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής περί καθορισμού ορίων - κατηγοριών των οικισμών παραλία Φούρκας κάτω των 2.000 κατοίκων (ΦΕΚ 128/Δ/1988).

 

7. Τις 15/1989 και 35/1989 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Φούρκας.

 

8. Την γνωμοδότηση θέμα 5ο της 12ης συνεδρίασης στις 09-06-1989 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την Πολεοδομική Μελέτη - επέκταση του οικισμού παραλία Φούρκας κάτω των 2.000 κατοίκων (νομού Χαλκιδικής), όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο της απόφασης αυτής, χρωματισμένο σχέδιο σε 1 πινακίδα και σε κλίμακα 1:1000 ως εξής:

 

Όροι και Περιορισμοί Δόμησης:

 

1. α. Αρτιότητα, εμβαδόν οικοπέδου 1000 m2 πρόσωπο 15 m.

 

β. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν λόγω ρυμοτομίας αν μέσα σ' αυτά εγγράφεται κτίσμα εμβαδού 25 m2 και ελάχιστης πλευράς κτίσματος 4 m.

 

2. Ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 60%.

 

3. Συντελεστής δόμησης:

 

α. Για οικόπεδα εμβαδού κάτω των 300 m2 συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,60.

β. Για οικόπεδα εμβαδού πάνω από 300 m2 για το επί πλέον τμήμα πέραν των 300 m2 επιφανείας του οικοπέδου ο συντελεστής ορίζεται σε 0.4.

 

γ. Κατά παρέκκλιση των παραπάνω για τμήμα οικοπέδου το οποίο έχει χαρακτηρισθεί χώρος για ανέγερση κτιρίου κοινής ωφελείας, ορίζεται συντελεστής δόμησης σε 0.8.

 

δ. Κατά παρέκκλιση των πιο πάνω 3 α, β, για οικόπεδα τουριστικών εγκαταστάσεων Α ή Β τάξης ορίζεται συντελεστής δόμησης ως εξής:

 

για τα πρώτα 1000 m2 οικοπέδου συντελεστής δόμησης 0.6.
για τα πέραν των 1000 m2 και μέχρι τα 2000 m2 τμήματα οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.4.
για το πέραν των 4000 m2 τμήμα οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.2.

 

4. Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου, αφήνεται απόσταση τουλάχιστον 2.5 m. Μέσα στην απόσταση αυτή επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών μέχρι 1 m. Η απόσταση μεταξύ ανεξαρτήτων κτιρίων μέσα στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σε 2.5 m τουλάχιστον.

 

5. Μέγιστο ύψος: 7.5 m.

 

6. Μορφολογικός περιορισμός: Υποχρεωτική έγκριση από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου πριν την έκδοση οικοδομικών αδειών.

 

Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμο 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985).

 

Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν ή μελέτες που υποβλήθηκαν στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για έκδοση οικοδομικών αδειών μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής εκτελούνται όπως εκδόθηκαν με τις προϊσχύουσες διατάξεις βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν.

 

Το χρωματισμένο τοπογραφικό διάγραμμα (1 πινακίδα) σε κλίμακα 1:1000 θα τοιχοκολληθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής στον διάδρομο της Υπηρεσίας επί 20 μέρες, αμέσως μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 10-08-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.