Απόφαση 244/96

Απόφαση 244/1996: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Μικροσπηλιάς νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 244/1996: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Μικροσπηλιάς νομού Άρτας, (ΦΕΚ 161/Δ/1996), 19-02-1996.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού Μικροσπηλιάς, όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας.

 

4. Τις από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985)

 

5. Την υπ' αριθμόν 44/1995 ομόφωνη γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Μικροσπηλιάς.

 

6. Την υπ' αριθμόν 5090/15-12-1995 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Νομού Άρτας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας.

 

7. Την με αριθμό πρακτικού 6 (θέμα 5ο) της 15-12-1995 ομόφωνης γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Μικροσπηλιάς Νομού Άρτας, όπως αυτά φαίνονται στο διάγραμμα κλίμακα 1:5.000 που συντάχθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας βάσει στοιχείων αεροφωτογραφιών και επιτόπου ελέγχου.

 

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης:

 

Γενικοί όροι δόμησης:

 

α. Εντός των ορίων του οικισμού να ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με εμβαδόν αρτιότητας (400,00) τετρακόσια τετραγωνικά μέτρα.

 

β. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θα θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν την 03-05-1985, ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Για τον ανωτέρω οικισμό να ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης, όπως φαίνονται στα δελτία Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης που συνοδεύουν την παρούσα.

 

3. Κατηγοριοποίηση του οικισμού Μικροσπηλιάς Νομού Άρτας στην κατηγορία όχι περιαστικός, όχι παραλιακός, όχι τουριστικός, στάσιμος, αδιάφορος, συνεκτικός και μικρός.

 

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος της κοινότητας Μικροσπηλιάς.

 

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

a.244.96

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 26-01-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.