Απόφαση 2585/86

Απόφαση 2585/1986: Καθορισμός ορίων, κατηγορίες και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Δάφνης Κοινότητας Δάφνης Νομού Κέρκυρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2585/1986: Καθορισμός ορίων, κατηγορίες και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Δάφνης Κοινότητας Δάφνης Νομού Κέρκυρας, (ΦΕΚ 128/Δ/1987), 23-02-1987.

 

Ο Νομάρχης Κέρκυρας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίας αυτών κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοιχτών πόλεων, που αφορούν στο προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

4. Τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο οικισμός.

 

5. Την 3/1986 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Δάφνης.

 

6. Την 7/1986 (θέμα 2ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Κέρκυρας, αποφασίζουμε:

 

1. Όριο οικισμού:

 

Ορίζουμε όρια του οικισμού Δάφνης με στοιχεία 1, 2, 3, ..., 22, 23, 24, 25, 1 όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 και που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής και που συντάχτηκαν βάσει στοιχείων χαρτών με επιτόπια συμπλήρωση.

 

a.2585.86

 

2. Όροι δόμησης:

 

α) Αρτιότητα: Άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα οικόπεδα εντός των παραπάνω ορίων τα οποία έχουν ελάχιστο εμβαδόν 750 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

γ) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού, θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

δ) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα και οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Ο οικισμός Δάφνης κατατάσσεται στις εξής κατηγορίες:

 

Α. Βαθμός προστασίας: Αδιάφορος.

Β. Δυναμικότητα: Στάσιμος.

Γ. Βαθμός διασποράς: Συνεκτικός.

Δ. Μέγεθος: Μεσαίος.

 

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης οικισμού που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κέρκυρα, 11-12-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.