Απόφαση 25/90

Απόφαση ΕΠΑ/25/1990: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης της πρώτης Πολεοδομικής Ενότητας (Λαδοχωρίου) νομού Θεσπρωτίας σύμφωνα με το εγκεκριμένο γενικό πολεοδομικό σχέδιο (63931/4680/1989) (ΦΕΚ 610/Δ/1989) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/25/1990: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης της πρώτης Πολεοδομικής Ενότητας (Λαδοχωρίου) νομού Θεσπρωτίας σύμφωνα με το εγκεκριμένο γενικό πολεοδομικό σχέδιο (63931/4680/1989) (ΦΕΚ 610/Δ/1989) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, (ΦΕΚ 172/Β/1990), 02-04-1990.

 

Ο Νομάρχης Θεσπρωτίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Δ/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

5. Την υπ' αριθμόν 400/1980 (ΦΕΚ 196/Δ/1980) απόφαση Νομάρχη Θεσπρωτίας περί επεκτάσεως του σχεδίου Γραικοχωρίου και εγκρίσεως του σχεδίου Λαδοχωρίου.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 και ειδικότερα το άρθρο 62 παράγραφος 2.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 43 παράγραφος 4 εδάφιο 2.

 

8. Την ΕΠΑ/133/1986 (ΦΕΚ 1327/Δ/1986) απόφαση Νομάρχη για την εφαρμογή των άρθρων 8, 9 και 12 του νόμου 1337/1983 στο σχέδιο επέκτασης του οικισμού Γραικοχωρίου και στο σχέδιο του οικισμού Λαδοχωρίου.

 

9. Την 63931/4680/1989 (ΦΕΚ 610/Δ/1989) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία εγκρίθηκε το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Οικισμού Γραικοχωρίου της Κοινότητας Γραικοχωρίου και τμημάτων των Κοινοτήτων Λαδοχωρίου και Νέας Σελεύκειας νομού Θεσπρωτίας.

 

10. Τις 62/1989 και 86/1989 αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου της Κοινότητας Λαδοχωρίου νομού Θεσπρωτίας.

 

11. Τις 51/1989, 1/1990 και 17/1990 αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου της Κοινότητας Γραικοχωρίου.

 

12. Το 8/1989 πρακτικό της Επιτροπής Επίβλεψης μελετών ΕΠΑ Νομού Θεσπρωτίας.

 

13. Την υπ' αριθμόν ΕΠΑ/5/1990 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Θεσπρωτίας.

 

14. Τα 1/1990 και 2/1990 πρακτικά με τα οποία γνωμοδότησε το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Θεσπρωτίας, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης της περιοχής του εγκεκριμένου, με την 400/1980 (ΦΕΚ 196/Δ/1980) απόφαση Νομάρχη, σχεδίου που περιλαμβάνεται στην Πολεοδομική Ενότητα 1 (Λαδοχωρίου) σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, όπως φαίνεται στα 8 σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Θεσπρωτίας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

2. Καθορίζονται οι παρακάτω όροι και περιορισμοί δόμησης στην περιοχή της Πολεοδομικής Ενότητας 1, με τροποποίηση της απόφασης Νομάρχη με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο και καθορίσθηκαν όροι και περιορισμοί δόμησης.

 

2.1. Στους οικοδομήσιμους χώρους της περιοχής της Πολεοδομικής Ενότητας 1 επιτρέπονται χρήσεις, όπως προσδιορίζονται με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και καθορίζονται στα σχεδιαγράμματα κατά οικοδομικό τετράγωνο με χαρακτηριστικά στοιχεία ως εξής:

 

α) Αμιγής κατοικίας (άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος) (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

β) Α.2.1 Κατασκευή Ισογείου με εμπορική χρήση.

γ) Α.2.1.1 Κατασκευή Ισογείου με εμπορική χρήση μέχρι 70 m2 ανά εκμετάλλευση.

δ) Α3 Γενική κατοικία (άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος) (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

ε) Α.3.7 Γενική κατοικία - αναψυχή.

στ) Α4 Χρήσεις άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος) (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

ζ) Α4.3 Χρήση παράγραφος 3 του άρθρου 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος) (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

η) Α4.4.4.5 Χρήσεις παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος) (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

2.2. Καθορίζονται τομείς Ι και ΙΙ των οποίων τα όρια φαίνονται στα συνημμένα σχέδια - γράμματα.

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο 15 m. Ελάχιστο εμβαδόν 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που έχουν κατά την δημοσίευση της παρούσης απόφασης. Ελάχιστο πρόσωπο 10 m.

 

Ελάχιστο εμβαδόν 200 m2.

 

3. Επί πλέον των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον μέσα σ' αυτά εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης 0.80.

 

6. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 11 m και ο μέγιστος αριθμός ορόφων σε 3.

 

7. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (pilotis).

 

8. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 1, 2 και 5 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 η ελάχιστη συνολική επιφάνεια ορόφων να είναι 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982.

 

9. Επιβάλλεται πρασιά όπου φαίνεται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα.

 

Β. Τομέας ΙΙ (Κοινωφελείς χρήσεις)

 

1. Ισχύουν οι όροι δόμησης των παραγράφων 1, 4, 5, 6 και 7 του Τομέα Ι.

 

2. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών του κοινωφελούς κτιρίου με τους παραπάνω όρους δόμησης, ο συντελεστής δόμησης να φθάνει μέχρι 1.2 και το μέγιστο ύψος του κτιρίου να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Δ/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τα συνημμένα 8 διαγράμματα της 1ης Πολεοδομικής Ενότητας να αναρτηθούν μετά την δημοσίευση της απόφασης για 15 ημέρες στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Θεσπρωτίας.

 

Ηγουμενίτσα, 14-03-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.