Απόφαση 26733/79

Απόφαση Γ26733/2310/1979: Περί χαρακτηρισμού των εντός και εκτός σχεδίου δομήσιμων χώρων ως καταλλήλων δια την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Γ26733/2310/1979: Περί χαρακτηρισμού των εντός και εκτός σχεδίου δομήσιμων χώρων ως καταλλήλων δια την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων, (ΦΕΚ 612/Δ/1979), 30-10-1979.

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 29 αυτού και

 

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 423/1976 περί γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων που αφορούν εις τον Εξωσχολικό Αθλητισμό (ΦΕΚ 223/Α/1976) ως αυτή αντικαταστάθηκε δια του εδαφίου γ του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 665/1977 (ΦΕΚ 225/Α/1977),

 

γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και

 

δ) του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 124/Α/1973) και ειδικότερα του άρθρου 80 αυτού.

 

2. Την ΕΔ2Α/04/20/Φ.Θ.2.1.1/31-01-1979 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της ΕΔ2Α/04/59/Φ.Θ.2.1.1/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1978).

 

3. Την υπ' αριθμόν 769/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

4. Την υπ' αριθμόν 9146/1979 πρόταση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αποφασίζομεν:

 

1. Χαρακτηρίζονται οι εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων δομήσιμοι χώροι, των οποίων η κυριότης ή η νομή ανήκει εις την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή εις υπ αυτήν εποπτευόμενα νομικά Πρόσωπα, ως χώροι κατάλληλοι δια την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων εφ όσον έχουν εμβαδόν μέχρι 4 στρεμμάτων ή και άνω των 4 στρεμμάτων εάν αυτοί αποτελούν στο σύνολο των αυτοτελές οικοδομικό τετράγωνον.

 

2. Χαρακτηρίζονται οι εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων δομήσιμοι χώροι, των οποίων η κυριότης ή η νομή ανήκει εις την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή εις υπ αυτήν εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα, ως χώροι κατάλληλοι δι' αθλητικές εγκαταστάσεις, εφ' όσον εξ ειδικών διατάξεων δεν απαγορεύεται η ανέγερσις των.

 

3. Εάν επί των χώρων της ανωτέρω παραγράφου 2 προβλέπεται η ανέγερσις υπαιθρίων εγκαταστάσεων με μικρά κτίρια δια την εξυπηρέτησή των (αποδυτήρια, αποχωρητήρια κ.λ.π.) καθορίζεται συντελεστής δομήσεως 0,05.

 

4. Εάν επί των αυτών ως άνω χώρων της παραγράφου 2 προβλέπεται η ανέγερσις κερκίδων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων (κλειστά Γυμναστήρια, κλειστά σκοπευτήρια κ.λ.π.) χωρητικότητος μέχρι 250 θέσεων ανά στρέμμα, προ της χορηγήσεως αδείας απαιτείται η έγκρισις της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

5. Δια χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων εις τους οποίους προβλέπεται η ανέγερσις κερκίδων και λοιπών εγκαταστάσεων χωρητικότητος άνω των 250 θέσεων ανά στρέμμα, εκδίδεται εκάστοτε ιδιαιτέρα απόφασις χαρακτηρισμού των ως άνω χώρων ως χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων, οι δε όροι και περιορισμοί δομήσεως αυτών καθορίζονται ως ακολούθως:

 

Συντελεστής δομήσεως 0,4.
Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως 40%.
Μέγιστον ύψος κτιρίου 14 m.

 

6. Του κατά την παρούσα απόφαση χαρακτηρισμού εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου ο χαρακτηρισμός ανήκει κατά τις κείμενες διατάξεις εις την αρμοδιότητα του οικείου Νομάρχου.

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 26-09-1979

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.