Προεδρικό διάταγμα 6/10/78

ΠΔ 06-10-1978: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 06-10-1978: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών, (ΦΕΚ 538/Δ/1978), 17-10-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις: α) του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 14 και 17 αυτού και β) του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 80 (παράγραφος 1), 87 και 125 αυτού.

 

2. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2/Α/04/59/ΦΘ211/29-03-1978 απόφαση περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 282/Β/1978).

 

3. Τις υπ' αριθμούς 32/1978 και 211/1978 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

4. Την υπ' αριθμόν 781/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 2: Γεωργοκτηνοτροφικά και γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές, θερμοκήπια

Άρθρο 3: Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρεάτια, μικρές αποθήκες για φύλαξη εργαλείων

Άρθρο 4: Βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες

Άρθρο 5: Εκπαιδευτήρια, ευαγή ιδρύματα

Άρθρο 6: Νοσοκομεία, κλινικές

Άρθρο 7: Γραφεία, καταστήματα

Άρθρο 8: Τουριστικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 9: Αθλητικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 10: Κατοικία

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Ιεροί ναοί

Άρθρο 13: Κοινοτικά ιατρεία

Άρθρο 14: Κτίρια κοινής ωφέλειας Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού - Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Άρθρο 15: Κτίρια προοριζόμενα δια την εξυπηρέτησιν αναγκών της επιχειρήσεως αστικών συγκοινωνιών, Ηλεκτροκινήτων Λεωφορείων Αθηνών, Πειραιώς, Περιχώρων, Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς, ΜΕΤΡΟ ή άλλου κρατικού συγκοινωνιακού φορέως

Άρθρο 16: Κτίρια που προορίζονται για εξυπηρέτηση Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Άρθρο 17

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 06-10-1978

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.