Απόφαση 2673/94

Απόφαση 2673/1994: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμών Σέση, Πάνω Σέση, Βαρκά Κοινότητος Άνω Καλεντίνης νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2673/1994: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμών Σέση, Πάνω Σέση, Βαρκά Κοινότητος Άνω Καλεντίνης νομού Άρτας, (ΦΕΚ 824/Δ/1994), 08-08-1994.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού Νεοχωρίου όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης, που συμπληρώθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 12/1993 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Άνω Καλεντίνης.

 

6. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 1931/1993 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας.

 

7. Την με αριθμό πρακτικού 2 (θέμα 2ο) της από 19-05-1993 ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Σέση, Πάνω Σέση και Βαρκά κοινότητας Άνω Καλεντίνης νομού Άρτας όπως αυτά φαίνονται στα διαγράμματα κλίμακα 1:5000, που συντάχθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας, βάσει στοιχείων αεροφωτογραφιών και επιτόπιου ελέγχου.

 

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης:

 

Γενικοί όροι δόμησης:

 

α. Εντός των ορίων του οικισμού να ισχύουν οι Γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, με εμβαδόν αρτιότητας 400 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών να θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με τα οποίο εμβαδόν είχαν την 03-05-1985, ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Για τους ανωτέρω οικισμούς να ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης, όπως φαίνονται στα δελτία Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης που συνοδεύουν την παρούσα.

 

3. Κατηγοριοποίηση των οικισμών Σέση, Πάνω Σέση και Βαρκά κοινότητας Άνω Καλεντίνης στις κατηγορίες όχι περιαστικοί, όχι παραλιακοί, όχι τουριστικοί, αδιάφοροι, στάσιμοι, διάσπαρτοι και μεσαίοι.

 

4. Για κάθε αμφισβήτηση που θα ανακύπτει από την εφαρμογή της παρούσας θα αποφασίζει ο Νομάρχης, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας.

 

5. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος της Κοινότητας Καλεντίνης.

 

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

a.2673.94

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 06-07-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.