Απόφαση 2690/88

Απόφαση 2690/1988: Τροποποίηση των εγκεκριμένων όρων δόμησης των Συνοικιών Αγίου Σπυρίδωνα και Αγίας Βαρβάρας - Αγίου Νεκταρίου του Δήμου Νέας Ιωνίας νομού Μαγνησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2690/1988: Τροποποίηση των εγκεκριμένων όρων δόμησης των Συνοικιών Αγίου Σπυρίδωνα και Αγίας Βαρβάρας - Αγίου Νεκταρίου του Δήμου Νέας Ιωνίας νομού Μαγνησίας, (ΦΕΚ 350/Δ/1988), 10-05-1988.

 

Ο Νομάρχης Μαγνησίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και ιδιαίτερα τα άρθρα 3 και 9 αυτού.

 

β) Του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδας και Νομάρχες αρμοδιοτήτων κ.λ.π.

 

γ) Του νόμου 1337/1983 περί επεκτάσεως Πολεοδομικών σχεδίων.

 

δ) Του προεδρικού διατάγματος 183/1986 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες για την έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων κ.λ.π.

 

2. Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.

 

3. Το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Μείζονος περιοχής Βόλου.

 

4. Την 200/1987 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας με την οποία προτείνεται η τροποποίηση των εγκεκριμένων όρων δόμησης των Συνοικιών, Αγίου Σπυρίδωνα και Αγίας Βαρβάρας - Αγίου Νεκταρίου.

 

5. Το 69292/7624/1987 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Την πράξη 4/1988 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Μαγνησίας με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των εγκεκριμένων όρων δόμησης των Συνοικιών Αγίου Σπυρίδωνα, Αγίας Βαρβάρας - Αγίου Νεκταρίου και ειδικότερα:

 

1. Στη συνοικία Αγίου Σπυρίδωνα:

 

Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο ΟΤΑ να επιτρέπονται για το ισόγειο οι χρήσεις εμπορικών καταστημάτων εστιατορίων, αναψυκτηρίων, ταβερνών, μη οχλούντων επαγγελματικών εργαστηρίων και κατοικίας.

 

Να θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 13-03-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 377/Δ/1986) έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 100 m2.

 

Να θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον εγγράφεται μέσα σ' αυτά κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

2. Στις συνοικίες Αγίου Σπυρίδωνα και Αγία Βαρβάρα - Αγίου Νεκταρίου.

 

Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 8.5 m.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Βόλος, 20-04-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.