Απόφαση 27706/16

Απόφαση 27706/2016: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουφλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 27706/2016: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουφλίου, (ΦΕΚ 238/Β/2016), 09-02-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 224, 225, 238, 266 και 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 142/2010 (ΦΕΚ 235/A/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3854/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

7. Την υπ' αριθμόν 19674/2011 (ΦΕΚ 3160/Β/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, σχετικά με την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουφλίου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 62/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου, η οποία αφορά στην έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

9. Την υπ' αριθμόν 14/5ο/15-12-2015 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικών Υπαλλήλων νομού Έβρου, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Σουφλίου, όπως παρακάτω αναφέρεται:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος 2 Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες κεντρικών Υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Γραφείου Δημάρχου

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

 

Ενότητα Β: Επιτελικές Υπηρεσίες

 

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Διαφάνειας και Πληροφορικής

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

 

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

 

Ενότητα ΣΤ: Υπηρεσίες Υποστήριξης

 

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων Ορφέα και Τυχερού, Λάβαρα και Τυχερό αντίστοιχα, καθώς επίσης και στο Μ. Δέρειο ώστε να εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες ανά ενότητα.

 

Άρθρο 12: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα τα Λάβαρα

Άρθρο 13: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα το Τυχερό

Άρθρο 14: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα το Μ. Δέρειο

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Άρθρο 15: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Άρθρο 17: Κανονισμοί λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών

 

Μέρος 4: Θέσεις Προσωπικού

 

Άρθρο 18: Ειδικές θέσεις

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 24: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κομοτηνή, 26-01-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.