Απόφαση 27960/1665/70 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Υποχρεώσεις των Κριτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

14.1. Η αποδοχή του λειτουργήματος του Κριτή συνεπάγεται παραίτηση από πάσης αμέσου ή εμμέσου συμμετοχής εις τον Διαγωνισμόν, ως επίσης και παραίτηση από πάσης βραδύτερο αναμίξεώς του εις αυτόν, επί ποινή μέχρι της διαγραφής του από μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου αυτού.

 

14.2. Η ανωνυμία των διαγωνιζομένων δέον να τηρείται αυστηρώς. Ουδείς των Κριτών επιτρέπεται να έχει λάβει γνώσιν της εργασίας, ή του ονόματος των διαγωνιζομένων.

 

14.3. Κατά την διάρκειαν της κρίσεως, δέον να τηρείται αυστηρά μυστικότης των συζητήσεων.

 

14.4. Η Κριτική Επιτροπή δύναται να μην απονείμει πάντα τα βραβεία εφ' όσον κρίνει ότι δεν υπάρχουν μελέτες δια των οποίων θεραπεύονται οι βασικές ανάγκες δια την λειτουργία του έργου ή δι' ων πληρούνται οι αισθητικές απαιτήσεις ή εφ' όσον πρόκειται περί λύσεων που οδηγούν εις απαραδέκτους οικονομικώς ή τεχνικώς κατασκευές. Εφ' όσον ουδεμία μελέτη κριθή, ως αξία βραβεύσεως κατά τα ανωτέρω (αποτυχία διαγωνισμού) η Επιτροπή χορηγεί κατόπιν αξιολογήσεως των υποβληθεισών μελετών αποζημιώσεις, εις αριθμό μελετών ίσον προς τα αθλοθετηθέντα, βραβεία, της αποζημιώσεως ταύτης μη δυναμένης να υπερβαίνει δι' εκάστην μελέτη το ποσόν του τελευταίου βραβείου.

 

Ειδικώς όταν ο αριθμός των υποβληθεισών εις τον διαγωνισμό μελετών είναι μικρότερος των τριών, ο Διαγωνισμός δύναται να θεωρείται ανεπιτυχής. Εις την περίπτωσιν ταύτη η Κριτική Επιτροπή εκτός της κατά τα ανωτέρω δυνατότητας τυχόν αποζημιώσεως δύναται:

 

α) Εφ' όσον εις τις μελέτες που υποβλήθηκαν υπάρχουν ενδιαφέρουσες επιλύσεις του προβλήματος να αποφασίσει την εξαγορά των μελετών δια συνολικού ποσού μη υπερβαίνοντος το Α' Βραβείον.

β) Να προτείνει την ανάθεση της οριστικής μελέτης εις τον κατά την αξιολόγηση πρώτον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση 14.4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμό Ε16164/807/1971 απόφαση Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 459/Β/1971).

 

14.5. Η Κριτική Επιτροπή υποβάλλει τις μελέτες πρώτον εις προκριματική εξέτασιν, εν σχέσει με την τυπική εκπλήρωση των όρων της Διακηρύξεως και του Προγράμματος.

 

Η Κριτική Επιτροπή εκλέγει τα υπό κρίσιν σχέδια μεταξύ των κατ' αρχήν πληρούντων το κτιριολογικό πρόγραμμα, ως καθορίζεται εν τη Διακηρύξει. Πάσα μελέτη, ήτις αντίκειται εις του όρους Διακηρύξεως, αποκλείεται της κρίσεως, συντασσομένου σχετικού πρακτικού.

 

Οι ούτω αποκλεισθείσες εργασίες δύναται να τύχουν, υπό της Κριτικής Επιτροπής, προτάσεως προς εξαγοράν υπό του αγωνοθέτη, εφ' όσον αυτές περιέχουν ενδιαφέρουσες προτάσεις επιλύσεως του θέματος.

 

14.6. Η Κριτική Επιτροπή εξετάζει τις προκριματικά δεκτές γενόμενες μελέτες, εκλέγουσα εξ αυτών εκείνες, αίτινες καλύτερον των άλλων ανταποκρίνονται προς τους όρους του Προγράμματος, συντάσσει ειδικό πρακτικόν εκάστης συνεδριάσεως.

 

14.7. Η Κριτική Επιτροπή συντάσσει λεπτομερή αιτιολογική έκθεση, εις ην αναφέρονται οι παρατηρήσεις της δια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εκάστης των γενομένων δεκτών προς κρίσιν μελετών, χωρεί δε εις την συγκριτική εξέτασιν των μελετών και εκδίδει αιτιολογημένη την τελική της απόφαση.

 

14.8. Η Κριτική Επιτροπή δύναται να συστήσει εις τον αγωνοθέτη την εξαγοράν και άλλων μελετών, πέραν των βραβευθέντων. Η εξαγορά των ανωτέρω μελετών δεν είναι υποχρεωτική δια τον αγωνοθέτη. Δια τυχόν εξαγορά απαιτείται προηγουμένως η συγκατάθεση του μελετητή που την εκπόνησε.

 

14.9. Η έκθεσις της Επιτροπής, δέον να είναι σαφής και εμπεριστατωμένη, ν' αφορά δε κυρίως εις την αρχιτεκτονική σύνθεση, ήτις πρέπει να είναι και η βάση της κρίσεως και να μη αποδίδεται υπερβολική σημασία εις δευτερεύουσες λεπτομέρειες, καθ' όσον σκοπός του Διαγωνισμού είναι η εξεύρεσις της αρτιότερης ιδίας συνθέσεως του έργου, ουχί δε η πρόσκτησις οριστικού σχεδίου εφαρμογής αυτού. Στόχος της κρίσεως, δέον να είναι η ποιότης της πνευματικής εργασίας του διαγωνιζομένου, ήτις εκφράζει και καταδεικνύει την ικανότητα του συντάκτη της προς περαιτέρω επεξεργασία και πραγματοποίηση του έργου.

 

14.10. Η Επιτροπή Κρίσεως συνέρχεται προς κρίσιν την 15η ημέραν από της λήξεως της προθεσμίας παραδόσεως των μελετών.

 

Η προθεσμία, εντός της οποίας η Επιτροπή κρίσεως δέον να περατώσει την κρίσιν της ορίζεται εν τη Διακηρύξει.

 

Παράτασις της προθεσμίας κρίσεως της Επιτροπής, δύναται να δοθεί υπό του αγωνοθέτη μέχρι και του διπλασίου του αρχικώς καθορισθέντος χρόνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14.10 τίθενται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμό Ε22734/970/1976 απόφαση Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 887/Β/1976).

 

14.11. Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική δια τον αγωνοθέτη.

 

14.12. Μετά την απονομή των βραβείων και τυχόν εξαγορών, η Κριτική Επιτροπή προβαίνει, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, εις την αποσφράγιση των φακέλλων προς διαπίστωσιν των ονομάτων των βραβευθέντων. Οι υπόλοιποι φάκελλοι επιστρέφονται κλειστοί.

 

14.13. Εάν μετά την αποσφράγιση αποδειχθεί ότι ο συντάκτης μιας των βραβευθεισών μελετών δεν εδικαιούτο να συμμετάσχει εις τον διαγωνισμόν, το εις αυτόν απονεμηθέν βραβείον περιέχεται εις τον αγωνοθέτη. Η Κριτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα προτάσεως εξαγοράς της μελέτης ταύτης.

 

14.14. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής, τα αναφερόμενα εις την παράγραφο 6 του παρόντος μετά της εκθέσεως και απόφασης της παραγράφου 7, υπογράφονται υπ' όλων των Κριτών και αποστέλλονται προς τον αγωνοθέτη, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων ΔΑΣ, το βραδύτερο εντός 15 ημερών από της λήξεως της κρίσεως.

 

14.15. Απαγορεύεται, προ της επικυρώσεως των πρακτικών της κρίσεως, οιαδήποτε επί του Διαγωνισμού ανταλλαγή ιδεών μεταξύ κριτών και διαγωνιζομένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 της υπ' αριθμόν 26804/2011 απόφασης (ΦΕΚ 1427/Β/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.