Απόφαση 27960/1665/70 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Δημοσιεύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

15.0. Δημοσιεύσεις.

 

15.1. Η προκήρυξις του Διαγωνισμού, δέον να δημοσιεύεται εις τον ημερήσιο τύπον και εις τις τεχνικές εκδόσεις.

 

Ειδικότερα η δημοσίευση αυτή δέον να λαμβάνει χώραν τουλάχιστον εις δύο πρωινές και δύο απογευματινές εφημερίδας ευρείας πανελληνίου κυκλοφορίας.

 
15.2. Εν τη δημοσιεύσει, δέον ν' αναφέρονται συντόμως το είδος και το θέμα του Διαγωνισμού, ο χρόνος της παραδόσεως των μελετών, ο αριθμός και το ποσόν των προκηρυσσόμενων χρηματικών βραβείων.

 
15.3. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, ο τόπος και χρόνος της εκθέσεως των σχεδίων, δέον να δημοσιεύονται εις τον ημερήσιο τύπον και τις τεχνικές εκδόσεις, εις ας δημοσιεύθηκε και προκήρυξις του Διαγωνισμού, εντός πέντε ημερών από της παραδόσεως εις τον αγωνοθέτη των πρακτικών των συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 της υπ' αριθμόν 26804/2011 απόφασης (ΦΕΚ 1427/Β/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.