Απόφαση 27960/1665/70 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Χαρακτηρισμός έργων ως αξιόλογων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

2.1. Ο χαρακτηρισμός του έργου ως μη αξιόλογου, ή ως αξιόλογου μεν αλλά ως κατεπείγοντος ή ως απαιτούντος απολύτως εξειδικευμένη επεξεργασία και μελέτη γίνεται υπό του κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδίου δια την ανάθεση εκπονήσεως της μελέτης οργάνου.

 

Εάν υφίσταται αμφιβολία περί τους ως άνω χαρακτηρισμούς, αποφαίνεται ο αρμόδιος Υπουργός και επί έργων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ο εποπτεύων ταύτα Υπουργός, δυνάμενος εν πάση περιπτώσει να ζητήσει και την γνώμη της κατά το άρθρο 3 της παρούσης Επιτροπής.

 

2.2. Ο χαρακτηρισμός έργου ως αξιόλογου γίνεται πάντοτε υπό του αρμοδίου Υπουργού και επί έργων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου υπό του εποπτεύοντος ταύτα Υπουργού, μετά γνώμη της κατά το άρθρο 3 της παρούσης Επιτροπής.

 

3.3. Εφ' όσον το αρμόδιο Υπουργείον δεν διαθέτει ιδίαν Τεχνική Υπηρεσία, εις την Γνωμοδοτική Επιτροπή εισηγείται η αρμοδία Υπηρεσία του Υπουργού Δημοσίων Έργων, ορίζουσα και τον κατά το στοιχείο θ' της παραγράφου 3.1 του άρθρου 3 εκπρόσωπο.

 

Τα αυτά εφαρμόζονται και επί έργων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου εφ' όσον ούτε ταύτα ούτε τα εποπτεύον αυτά Υπουργείον διαθέτουν ιδίαν Τεχνική Υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμό Ε16164/807/1971 απόφαση Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 459/Β/1971).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 της υπ' αριθμόν 26804/2011 απόφασης (ΦΕΚ 1427/Β/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.