Απόφαση 2800/15

Απόφαση 2800/2015: Τροποποίηση της 3142/1986 απόφασης του Νομάρχη Βοιωτίας που αφορά τον καθορισμό ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ της Κοινότητας Κυριακίου του νομού Βοιωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2800/2015: Τροποποίηση της 3142/1986 απόφασης του Νομάρχη Βοιωτίας που αφορά τον καθορισμό ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ της Κοινότητας Κυριακίου του νομού Βοιωτίας, (ΦΕΚ 244/ΑΑΠ/2015), 14-12-2015.

 

Ο Νομάρχης Βοιωτίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος τροποποιητικού προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Τις προτάσεις των μελετητών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 100/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Βοιωτίας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 17/1987 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Κυριακίου.

 

7. Το υπ' αριθμόν 1158/1986 έγγραφο του Δασαρχείου, αποφασίζουμε:

 

1. Όρια οικισμών

 

Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ της Κοινότητας Κυριακίου που ορίζονται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

2. Γενικοί όροι δόμησης

 

Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς όρους και περιορισμούς δόμησης. Εντός του ορίου του Οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από το τροποποιητικό από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

Η αρτιότητα για το τμήμα που περικλείεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ορίζεται σε 1.000 m2.

 

3. Κατηγοριοποίηση του οικισμού

 

Για τον οικισμό ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ της Κοινότητας Κυριακίου καθορίζεται ένταξή του στις παρακάτω κατηγορίες:

 

α. θέση στο χώρο: Παραλιακός

β. Βαθμός προστασίας: Αδιάφορος

γ. Δυναμικότητα: Στάσιμος

δ. Βαθμός διασποράς: Διάσπαρτος

ε. Μέγεθος: Μικρός

 

4. α. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος τροποποιητικού προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133Δ/1987).

 

β. Να εξασφαλίζεται οπουδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή εγκεκριμένων δρόμων του Οικισμού.

 

γ. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών θα απαιτείται έγκριση του δασαρχείου και η επιβολή στέγης.

 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό στο τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.2800.15

 

Λιβαδειά, 26-10-1988

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.