Απόφαση 31367/15 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Δήμου περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

 

1. Γενική γραμματεία

 

2. Ιδιαίτερο γραφείο δημάρχου

 

3. Γραφείο επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων

 

4. Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

 

5. Γραφείο συμπαραστάτη του δημότη

 

6. Γραφείο νομικής υποστήριξης

 

7. Γραφείο ειδικών συμβούλων

 

8. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

 

Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης

 

Γενική Διεύθυνση

 

Η Γενική Διεύθυνση περιλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες:

 

Ενότητα Β: Επιτελικές Υπηρεσίες

 

1. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

1.1 Τμήμα Προγραμματισμού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

 

α. Γραφείο μελετών και έρευνας

β. Γραφείο σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων

 

1.2 Τμήμα Αποδοτικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης

 

α. Γραφείο αποτελεσματικότητας και οργάνωσης

β. Γραφείο παρακολούθησης συστημάτων ποιότητας

 

1.3 Τμήμα Πρωτογενούς Παραγωγής

 

α. Γραφείο αγροτικής παραγωγής

β. Γραφείο ζωικής παραγωγής

γ. Γραφείο αλιείας

 

1.4 Τμήμα Ψηφιακών Υπηρεσιών και Διαφάνειας

 

α. Γραφείο διοίκησης πληροφοριακού συστήματος

β. Γραφείο υποστήριξης και διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ

γ. Γραφείο διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 

1. Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

1.1 Τμήμα Ελέγχου και Έκδοσης Αδειών Δόμησης

 

1.2 Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 

1.3 Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

 

1.4 Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης

 

2. Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

2.1 Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

 

α. Γραφείο περιβαλλοντικού προγραμματισμού και ελέγχου

β. Γραφείο πολιτικής προστασίας

γ. Γραφείο δημοτικού κυνοκομείου

 

2.2 Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

 

α. Γραφείο κηποτεχνικών εφαρμογών.

β. Γραφείο μελετών - έργων - σχεδιασμού και προγραμματισμού

γ. Γραφείο διοικητικής υποστήριξης

 

2.3 Τμήμα Καθαριότητας

 

α. Γραφείο σχεδιασμού και εποπτείας καθαριότητας

β. Γραφείο αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

γ. Γραφείο καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και ειδικών συνεργείων

δ. Γραφείο κίνησης

ε. Γραφείο κοιμητηρίων

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

1. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

1.1 Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Εποπτείας και Ελέγχου Ιδρυμάτων

 

α. Γραφείο Γραμματείας

β. Γραφείο παροχών προγραμμάτων προστασίας

γ. Γραφείο έκδοσης αδειών ιδρυμάτων προστασίας, εποπτείας και ελέγχου

δ. Γραφείο έκδοσης - θεώρησης βιβλιαρίων - Κάρτας Αναπηρίας

 

1.2 Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

α. Γραφείο κοινωνικής εργασίας

β. Γραφείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

γ. Γραφείο ισότητας των φύλων

 

1.3 Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου

 

1.4 Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού

 

α. Γραφείο πολιτιστικών θεμάτων

β. Γραφείο αθλητικών θεμάτων

 

1.5 Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Βιβλιοθηκών

 

α. Γραφείο παιδείας

β. Γραφείο δια βίου μάθησης

γ. Γραφείο νέας γενιάς

δ. Γραφείο θεμάτων απασχόλησης

ε. Γραφείο Βιβλιοθηκών

 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες Υποστήριξης

 

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

1.1 Τμήμα Διοίκησης

 

α. Γραφείο υποστήριξης πολιτικών οργάνων

β. Γραφείο διοικητικής μέριμνας

 

1.2 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

 

α. Γραφείο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

β. Γραφείο μητρώων και διαδικασιών προσωπικού

γ. Γραφείο μισθοδοσίας και αποζημιώσεων προσωπικού - αντιμισθιών αιρετών οργάνων - ασφάλισης

 

1.3 Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

 

α. Γραφείο δημοτικής κατάστασης

β. Γραφείο ληξιαρχείου

γ. Γραφείο συμβουλευτικής υποστήριξης μεταναστών

 

1.4 Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 

α. Γραφείο έκδοσης αδειών και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

β. Γραφείο έκδοσης αδειών καταστημάτων

γ. Γραφείο ελέγχου και παραβάσεων

 

2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

2.1 Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

 

α. Γραφείο εσόδων

β. Γραφείο αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας

 

2.2 Τμήμα Λογιστηρίου και Αποθηκών

 

α. Γραφείο προϋπολογισμού

β. Γραφείο τήρησης λογιστικών συστημάτων

γ. Γραφείο εκκαθάρισης δαπανών

δ. Γραφείο αποθηκών

 

2.3 Τμήμα Ταμείου

 

α. Γραφείο ελέγχου εσόδων

β. Γραφείο ελέγχου εξόδων

γ. Γραφείο επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων

 

2.4 Τμήμα Προμηθειών

 

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

3.1 Τμήμα Μελετών και Έργων

 

α. Γραφείο μελετών

β. Γραφείο έργων

γ. Γραφείο παρακολούθησης ετήσιου προγράμματος δράσης

δ. Γραφείο διαγωνισμών

ε. Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης και οικονομικής παρακολούθησης των έργων

στ. Γραφείο πρωτοκόλλου και γραμματείας

ζ. Γραφείο Τοπογραφικών μελετών, GIS και Δημοτικής Περιουσίας

 

3.2 Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων

 

α. Γραφείο συντήρησης οδών

β. Γραφείο συντήρησης κτιρίων

γ. Γραφείο συντήρησης κοινοχρήστων χώρων

 

3.3 Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας

 

α. Γραφείο αστικών συγκοινωνιών

β. Γραφείο κυκλοφοριακής ασφάλειας και διευκόλυνσης των μετακινήσεων

γ. Γραφείο προστασίας της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων

δ. Γραφείο προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες

 

3.4 Τμήμα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Επαγγελματικών Αδειών

 

α. Γραφείο μηχανολογικών μελετών και διαχείρισης υλικού

β. Γραφείο κατασκευής και επίβλεψης μηχανολογικών έργων

γ. Γραφείο αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας

δ. Γραφείο αδειοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών

 

3.5 Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων

 

α. Γραφείο συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων

β. Γραφείο παρακαταθήκης ανταλλακτικών

 

3.6 Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού

 

α. Γραφείο συντήρησης και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

β. Γραφείο ηλεκτρολογικών μελετών και διαχείρισης υλικού

 

4. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

4.1 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

4.2 Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.