Απόφαση 31367/15

Απόφαση 31367/2015: Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 31367/2015: Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, (ΦΕΚ 2725/Β/2015), 16-12-2015.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 97, 225 και 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013, όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 και της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις και του νόμου 3731/2008, όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Περί κυρώσεως του Κώδικα Καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, όπως ισχύουν.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 142/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 235/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 του νόμου 4182/2013, (ΦΕΚ 185/Α/2013).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 5370/15/2011 και 74895/60/2010 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΟΑ/Φ.14/1/21732/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

9. Το υπ' αριθμόν 36457/2015 έγγραφο του Δήμου Καβάλας με το οποίο έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας η υπ' αριθμόν 664/2015 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου που αφορά Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας.

 

10. Τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Καβάλας όπως διατυπώθηκε στο υπ' αριθμόν 7/2015 (απόφαση 2η) πρακτικό του.

 

11. Την υπ' αριθμόν πράξη 4/2015 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015) Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, ο οποίος πλέον θα έχει την εξής μορφή:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες Κεντρικών Υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Γενικός Γραμματέας

Άρθρο 4: Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου

Άρθρο 5: Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 6: Γραφείο διοικητικής βοήθειας

Άρθρο 7: Γραφείο συμπαραστάτη του Δημότη

Άρθρο 8: Γραφείο νομικής υποστήριξης

Άρθρο 9: Γραφείο ειδικών συμβούλων

Άρθρο 10: Αυτοτελές τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

Άρθρο 11: Γενικός Διευθυντής

 

Ενότητα Β: Επιτελικές Υπηρεσίες

 

Άρθρο 12: Διεύθυνση προγραμματισμού, ανάπτυξης και ψηφιακών υπηρεσιών

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 

Άρθρο 13: Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Άρθρο 14: Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας

 

Άρθρο 15: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες Υποστήριξης

 

Άρθρο 16: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Άρθρο 17: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 18: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Άρθρο 19: Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές/ τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να καθορισθούν / τροποποιηθούν οι υπηρεσιακές μονάδες που θα λειτουργούν στις τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, (άρθρο 91 του νόμου 3852/2010).

 

Άρθρο 20: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Άρθρο 21: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 22: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Άρθρο 23: Κανονισμοί λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών

 

Μέρος 4: Θέσεις Προσωπικού

 

Άρθρο 24: Ειδικές θέσεις

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 31: Τελικές Διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Καβάλα, 07-12-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.