Απόφαση 3189/88

Απόφαση 3189/2590/1988: Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Καλλιθέα της Κοινότητας Μύρτους της Επαρχίας Ιεράπετρας του νομού Λασιθίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3189/2590/1988: Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Καλλιθέα της Κοινότητας Μύρτους της Επαρχίας Ιεράπετρας του νομού Λασιθίου, (ΦΕΚ 711/Δ/1988), 05-10-1988.

 

Ο Νομάρχης Λασιθίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοιχτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Την 69/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

6. Το γεγονός ότι στην προβλεπόμενη απόσταση των 20 m από τον Αγροτικό περιφερειακό δρόμο' υπάρχουν κατοικίες ρυμοτομούμενες, αποφασίζουμε:

 

1. Κατατάσσουμε τον οικισμό α) Καλλιθέα στην κατηγορία των αδιάφορων μικρών Στάσιμων οικισμών.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Καλλιθέας της Κοινότητας Μύρτους επαρχίας Ιεράπετρας, του Νομού Λασιθίου με στοιχεία από 1-3 όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου, που έχει θεωρηθεί από τον προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών και που συνοπτικό τους αντίτυπο, θα αναρτηθεί για 15 ημέρες στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσας στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

II. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και για τον οικισμό Καλλιθέα της Κοινότητας Μύρτους επαρχίας Ιεράπετρας του Νομού Λασιθίου αρτιότητα γηπέδου 300 m2.

 

2. Απόσταση κτισμάτων από τον άξονα δευτερεύοντος Περιφερειακού δρόμου 10 m.

 

3. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τους οικισμούς της ομάδας Α) που κατατάσσεται στην κατηγορία των αδιάφορων οικισμών τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα.

 

III. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδου εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων Κοινόχρηστων Χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υπαρχόντων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άγιος Νικόλαος, 07-09-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.