Απόφαση 32469/89

Απόφαση 32469/Π-918/1989: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός χρήσεων γης μετά των απαραιτήτων θέσεων στάθμευσης εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου Χαλανδρίου (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 32469/Π-918/1989: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός χρήσεων γης μετά των απαραιτήτων θέσεων στάθμευσης εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου Χαλανδρίου (Αττικής), (ΦΕΚ 738/Δ/1989), 08-12-1989.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 9 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 11.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 6, 9 και 24.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 περί καταργήσεως του νομοθετικού διατάγματος 349/1974 κ.λ.π. (ΦΕΚ 207/Α/1974), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα το άρθρο 12.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1340/1981 καθορισμός του απαιτουμένου αριθμού θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων αναλόγως της χρήσεως και του μεγέθους των κτιρίων εις περιοχές εντός της μείζονος Πρωτευούσης (ΦΕΚ 335/Α/1981).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 περί εγκρίσεως τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης από τις Νομαρχίες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

6. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Α/1987).

 

7. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 414/1980 περί συστάσεως ειδικής Υπηρεσίας Χωροταξίας οικισμού και περιβάλλοντος κ.λ.π. (ΦΕΚ 113/Α/1980).

 

8. Την 155/1988 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου που εγκρίθηκε με την ΔΣ 01-11-1988 της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

9. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής της 16-01-1989.

 

10. Την υπ' αριθμόν 2352/1989 (ΦΕΚ 35/Δ/1985) όμοια απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής.

 

11. Το υπ' αριθμόν 43169/2357/1989 έγγραφο της Διευθύνσεως Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Αγία Παρασκευή, 15-11-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.