Απόφαση 3318/95

Απόφαση ΤΠ/3318/1995: Καθιέρωση υποχρεωτικής κατασκευής θέσεων στάθμευσης στις οικοδομές, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς, στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Βόλου Νομού Μαγνησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/3318/1995: Καθιέρωση υποχρεωτικής κατασκευής θέσεων στάθμευσης στις οικοδομές, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς, στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Βόλου Νομού Μαγνησίας, (ΦΕΚ 392/Δ/1995), 15-06-1995.

 

Ο Νομάρχης Μαγνησίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και ειδικότερα το άρθρο 1 παράγραφος 9 και άρθρο 2 παράγραφος 4 αυτού.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 92/1982 (ΦΕΚ 12/Α/1982), το οποίο αναφέρεται στη ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφάλισης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε πόλεις ή οικισμούς της χώρας πληθυσμού άνω των 5.000 κατοίκων ως και σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου.

 

3. Την υπ' αριθμόν 98728/7722/1995 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 167/Δ/1995), η οποία αναφέρεται στις προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια.

 

4. Την υπ' αριθμόν 3562/1987 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας, με την οποία καθορίζεται το κύριο οδικό δίκτυο της πόλης του Βόλου.

 

5. Με την υπ' αριθμόν 4755/1991 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας, με την οποία ορίστηκε ο αριθμός των απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (ΦΕΚ 391/Β/1995).

 

7. Την υπ' αριθμόν 454/1993 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου περί πραγματοποίησης θέσεων στάθμευσης οχημάτων στις νεοανεγειρόμενες οικοδομές χωρίς εξαγορά.

 

8. Την υπ' αριθμόν 11/1995 θέμα 3ο του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Μαγνησίας, αποφασίζουμε:

 

1. Τη μείωση της απόστασης των 800 m, που προβλέπεται από το άρθρο 1 παράγραφος 2)β του νόμου 960/1979, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α/1981), σε 200 m, για καθαρά κυκλοφοριακούς λόγους.

 

2. Όπου ανεγείρονται νέες οικοδομές, επιτρέπεται η εξαγορά των 3 πρώτων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, από το σύνολο των απαιτουμένων που θα προκύπτει από τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης του οικοπέδου.

 

Οι υπόλοιπες θέσεις στάθμευσης, υποχρεωτικά κατασκευάζονται.

 

Η δυνατότητα εξαγοράς των απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης, αυξάνεται σε περίπτωση υποχρεωτικής κατασκευής στοάς, ανάλογα με το εμβαδόν της κάτοψης της στοάς.

 

Η αύξηση αυτή ισούται με κλάσμα στρογγυλεμένο σε ακέραιο αριθμό, με αριθμητή την επιφάνεια της κάτοψης της στοάς και παρανομαστή την απαιτούμενη επιφάνεια για 1 θέση στάθμευσης, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης.

 

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση προσθήκης καθ' ύψος σε νόμιμα υφιστάμενες οικοδομές. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η εξαγορά όλων των απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης.

 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

 

Βόλος, 30-05-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.