Νόμος 960/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου ΧΟΠ, καθορίζονται για το ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής ή για περιοχές εντός αυτού, ο απαιτούμενος αριθμός των θέσεων στάθμευσης και τα της αναγωγής αυτών σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης κατά κατηγορίες οχημάτων ανά κτίριο ή διηρημένη επί αυτού ιδιοκτησία βάσει της χρήσης και της θέσης των κτιρίων, του μεγέθους αυτών, καθώς και των γενικών κυκλοφοριακών, πολεοδομικών και οικονομικών συνθηκών των εν λόγω περιοχών.

 

Κατά την τυχόν τροποποίηση του διατάγματος τούτου, δεν δύναται να μειώνεται ο δια του προγενεστέρου καθορισθείς απαιτούμενος αριθμός θέσεων σταθμεύσεως οχημάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

2. Δι' ομοίων προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων κατά την διαδικασίαν και τα κριτήρια της προηγουμένης παραγράφου καθορίζονται ανώτατα και κατώτατα όρια του απαιτουμένου αριθμού θέσεων σταθμεύσεως και δια τις άλλες πόλεις ή οικισμούς, έχοντας εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιον ή μη, ή τμήματα αυτών ή κτίρια ανεγειρόμενα εκτός ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός νομίμως υφισταμένων οικισμών. Κατά την τυχόν τροποποίηση των διαταγμάτων τούτων, δεν δύνανται να μειώνονται τα δια των προγενεστέρων καθορισθέντα ανώτατα και κατώτατα όρια του απαιτουμένου αριθμού θέσεως σταθμεύσεως οχημάτων.

 

3. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ως και του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή μετά πάροδο απράκτου μηνιαίας προθεσμίας αφ' ης εζητήθη η τελευταία αυτή γνώμη, δύναται δια τις κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθοριζόμενες περιοχές να απαγορεύεται, εν όλω ή εν μέρει, ή δημιουργία χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων εις περιοχές ή τμήματα αυτών ή συγκεκριμένες οδούς και πλατείας ή μεμονωμένα οικόπεδα λόγω χρήσεως, εμβαδού και διαστάσεων αυτών ή διότι λόγοι πολεοδομικοί, κυκλοφοριακοί, αισθητικοί, προστασίας περιβάλλοντος επιβάλλουν τούτο. Δια των αυτών προεδρικών διαταγμάτων δύνανται να επιβάλλονται υποχρεώσεις ως προς το είδος του χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων (στεγασμένου υπέργειου ή υπογείου ή υπαιθρίου), αναλόγως των ως άνω πολεοδομικών και λοιπών συνθηκών της περιοχής, ως και να ρυθμίζεται παν συναφές προς τ' ανωτέρω θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α/1981).

 

4. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας εκδιδομένων μετά γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή μετά πάροδο απράκτου μηνιαίας προθεσμίας, αφ' ης εζητήθη η γνώμη αυτή και των οποίων το περιεχόμενον, η διαδικασία εκδόσεως και πάσα συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται ειδικότερα δια των κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου προεδρικών διαταγμάτων, ορίζονται, δι' έκαστον οικισμό ή τμήμα τούτου ή συγκεκριμένους οδούς και πλατείας ή μεμονωμένα οικόπεδα ή εκτός οικισμού περιοχές ή τμήματα ή θέσεις τούτων, ο εντός των ορίων των κατά τα ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων απαιτούμενος αριθμός των θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων, οι ειδικότερες θέσεις εις τις οποίας απαγορεύεται η δημιουργία χώρων σταθμεύσεως ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος μη καθοριζομένη ειδικώς δια την εν λόγω περιοχήν υπό των διαταγμάτων τούτων. Κατά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων λαμβάνονται υπ' όψιν, οι εις εκάστην περίπτωσιν κυκλοφοριακές, πολεοδομικές, αισθητικές και λοιπές τοπικές συνθήκες, ως και οι συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.