Απόφαση 3344/91

Απόφαση 3344/1991: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Σελλάδων νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3344/1991: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Σελλάδων νομού Άρτας, (ΦΕΚ 615/Δ/1991), 17-09-1991.

 

Η Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών Υπαλλήλων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας που εκπόνησαν τη σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας.

 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συμπληρώθηκαν από τους παραπάνω μελετητές.

 

5. Την υπ' αριθμόν 29/1991 (θέμα 4ο) απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Σελλάδων.

 

6. Την υπ' αριθμόν 2608/1991 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

7. Τη με αριθμό πρακτικού 3 της 23-07-1991 (θέμα 2ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Σελλάδων νομού Άρτας, όπως αυτά φαίνονται στο διάγραμμα 1:500 περίπου, που συντάχθηκε βάσει στοιχείων αεροφωτογραφιών και επιτόπου ελέγχου όπως αυτά γνωμοδοτεί να οριστικοποιηθούν το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας και φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα.

 

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης:

 

Γενικοί όροι δόμησης:

 

α. Αρτιότητα οικοπέδων εντός των ορίων του συνεκτικού τμήματος (όρια σχεδίου διανομής) 300 m2.

 

β. Αρτιότητα οικοπέδων εκτός του συνεκτικού τμήματος και εντός των ορίων του οικισμού 600 m2.

 

Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Για τον ανωτέρω οικισμό ισχύουν οι ειδικοί όροι δόμησης, όπως φαίνονται στο δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύει την παρούσα.

 

3. Κατηγοριοποίηση του οικισμού Σελλάδων νομού Άρτας στις κατηγορίες όχι περιαστικός, όχι παραλιακός, όχι τουριστικός, αδιάφορος, στάσιμος συνεκτικός και μεσαίος.

 

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

a.3344.91

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 31-07-1991

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.