Απόφαση 365/90

Απόφαση 365/1990: Μερική Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αιγάλεω


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 365/1990: Μερική Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αιγάλεω, (ΦΕΚ 682/Δ/1990), 05-12-1990.

 

Το διοικητικό συμβούλιο Αιγάλεω

 

Αφού έλαβε υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985.

 

5. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

7. Το εγκεκριμένο ΓΠΕ Δήμου Αιγάλεω (ΦΕΚ 205/Δ/1988).

 

8. Το με αριθμό 54505/3616/1989 έγγραφο Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

9. Το με αριθμό 57470/1989 έγγραφο Διεύθυνσης Γ2 Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

10. Το με αριθμό 10251/1989 έγγραφο Δήμου Αιγάλεω.

 

11. Το με αριθμό 19754/2305/1989 τοπογραφικό τμήματος Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Αιγάλεω.

 

12. Τις με αριθμούς 456/1988 και 235/1989 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω.

 

13. Τη με αριθμό Γ/40/15883/1903/1988 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και Αναπληρωτή Υπουργού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

14. Την 16702/1988 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 150/Β/1988).

 

15. Την εισήγηση του Διευθυντού Τεχνικών Υπηρεσιών την οποία και αποδεχόμαστε.

 

16. Τις διατάξεις του από 30-03-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 208/Δ/1990).

 

17. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που τάσσεται από το παραπάνω διάταγμα εντός της οποίας έπρεπε να γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (23-07-1990) μετά διαλογική συζήτηση.

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αιγάλεω 20-11-1990

 

Ο Πρόεδρος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.