Απόφαση 36642/72

Απόφαση 36642/1972: Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Διστόμου νομού Βοιωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 36642/1972: Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Διστόμου νομού Βοιωτίας, (ΦΕΚ 156/Δ/1972), 07-07-1972.

 

Ο Νομάρχης Βοιωτίας

 

Έχοντες υπ' όψιν:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 3620/1956 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων, περί διοικητικής αποκεντρώσεως, του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 και της Λ9/1-8/3/09-08-1971 απόφασης του Πρωθυπουργού.

 

3. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 863/1960 περί διαρθρώσεως Υπηρεσιών Υπουργείου Δημοσίων Έργων, ως μέχρι σήμερον συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν ως και την Λ7/16/11/07-10-1970 κοινή απόφαση του Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού Εσωτερικών και Υπουργών Αναπληρωτού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Δημοσίων Έργων.

 

4. Τις διατάξεις των βασιλικών διαταγμάτων [ΒΔ] 712/1970 (ΦΕΚ 235/Α/1970), [ΒΔ] 677/1971 (ΦΕΚ 233/Α/1971) και [ΒΔ] 198/1972 (ΦΕΚ 41/Α/1972).

 

5. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), ως τροποποιήθηκαν δια του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971, περί παροχής εις τους οικείους Νομάρχες αρμοδιοτήτων επί σχεδίων πόλεων.

 

6. Την υπ' αριθμόν 66/13-06-1972 αναφορά του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και το μετ' αυτής συνυποβληθέν πρακτικόν συνεδριάσεως αυτού διαλαμβάνων γνωμοδότηση (πρακτικόν 8ο, θέμα 1ο), υπέρ της εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Διστόμου και καθορισμού όρων δομήσεως αυτού, αποφασίζομεν:

 

1. Εγκρίνουμε το ρυμοτομικό σχέδιον Δήμου Διστόμου, ως τούτο απεικονίζεται εις το από μηνός Οκτωβρίου 1969 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Κωνσταντίνο Τσαϊλά και θεωρήθηκε υπό του Διευθυντού Τεχνικών Υπηρεσιών της καθ' ημάς Νομαρχίας, με ημερομηνία 12-06-1072.

 

a.36642.72

 

2. Καθορίζουμε όρους δομήσεως, ως κάτωθι:

 

Τομεύς Α:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 7.00 m.

Ελάχιστον βάθος 9.00 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 80.00 m2.

Ποσοστόν καλύψεως 80%.

Σύστημα δομήσεως συνεχές.

 

Τομεύς Β:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 8.00 m.

Ελάχιστον βάθος 10.00 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 100.00 m2.

Ποσοστόν καλύψεως 75%.

Σύστημα δομήσεως συνεχές.

 

Τομεύς Γ:

 

Ελάχιστον πρόσωπον 10.00 m.

Ελάχιστον βάθος 12.00 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 200.00 m2.

Ποσοστόν καλύψεως 60%.

Σύστημα δομήσεως το πανταχόθεν ελεύθερον με πλαγίας πρασιάς πλάτους 2.00 m.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα του Τομέως Α άτινα κατά την ημέραν δημοσιεύσεως της παρούσης εις Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπολείπονται των ορίων άτινα καθορίζονται δια τον Τομέα Α άνευ περιορισμού τινός.

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Στη Λιβαδειά τη 21-06-1972

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.