Απόφαση 373/91

Απόφαση 373/1991: Ένταξη τμημάτων του οδικού δακτυλίου Κοζάνης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 373/1991: Ένταξη τμημάτων του οδικού δακτυλίου Κοζάνης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, (ΦΕΚ 497/Β/1991), 09-07-1991.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3155/1955 Περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα.

 

2. Το από 09-08-1955 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 222/Α/1955) Περί καθορισμού των Εθνικών Οδών.

 

3. Την με αριθμό Γ/25871/1963 απόφαση Υπουργού Δημοσίων Έργων Περί αριθμήσεως Εθνικών Οδών.

 

4. Την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 1418/1984 Περί Δημοσίων Έργων και συναφών θεμάτων.

 

5. Τις Υ1087/1990 (ΦΕΚ 334/Β/1990) και 1052/1990 (ΦΕΚ 311/Β/1990) αποφάσεις Πρωθυπουργού Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Την υπ' αριθμόν Δ16Α/04/773/1990 κοινή απόφαση Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Περί εξαίρεσης Διοικητικών Πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών.

 

7. Το γεγονός ότι έχουν ήδη κατασκευαστεί και κυκλοφορούνται τμήματα του οδικού δακτυλίου Κοζάνης και συγκεκριμένα τα τμήματα:

 

α) Βατερό - Κοίλα, μήκους 7.80 km που συνδέει την Εθνική Οδό 3 στη χιλιομετρική θέση 3 + 280 με την Εθνική Οδό 20 στη χιλιομετρική θέση 6 + 500 (από Κοζάνη), και αποτελεί παραλλαγή τμημάτων των ανωτέρω εθνικών οδών.

 

β) Κοίλα - Δρέπανο, μήκους 2.90 km που συνδέει την Εθνική Οδό 3 στη χιλιομετρική θέση 5 + 700 με την Εθνική Οδό 4 στη χιλιομετρική θέση 7 + 215 (από Κοζάνη), και αποτελεί παραλλαγή τμημάτων των ανωτέρω εθνικών οδών.

 

γ) Δρέπανο - Πετρανά, μήκους 4 km που συνδέει την Εθνική Οδό 4 στη χιλιομετρική θέση 6 + 065 με την Εθνική Οδό 3 στη χιλιομετρική θέση 6 + 090 (από Κοζάνη), και αποτελεί παραλλαγή τμημάτων των ανωτέρω εθνικών οδών, Αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε όπως τα οδικά τμήματα:

 

α) Βατερό - Κοίλα, μήκους 7.80 km που συνδέει την Εθνική Οδό 3 στη χιλιομετρική θέση 3 + 280 με την Εθνική Οδό 20 στη χιλιομετρική θέση 6 + 500 (από Κοζάνη).

 

β) Κοίλα - Δρέπανο, μήκους 2.90 km που συνδέει την Εθνική Οδό 3 στη χιλιομετρική θέση 5 + 700 με την Εθνική Οδό 4 στη χιλιομετρική θέση 7 + 215 (από Κοζάνη).

 

γ) Δρέπανο - Πετρανά, μήκους 4 km που συνδέει την Εθνική Οδό 4 στη χιλιομετρική θέση 6 + 065 με την Εθνική Οδό 3 στη χιλιομετρική θέση 6 + 090 (από Κοζάνη),

 

και τα οποία αποτελούν τμήματα του οδικού Δακτυλίου πόλεως Κοζάνης ενταχθούν στο εθνικό δίκτυο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 1418/1984 και αποτελέσουν αντιστοίχως τμήματα των υπ' αριθμών 20, 3 και 3 Εθνικών Οδών.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 21-06-1991

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.