Νόμος 1418/84 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Συμπληρωματικές διατάξεις για οδούς, τα μηχανήματα έργων και την αποκατάσταση σεισμοπλήκτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η οποιαδήποτε τομή ή άλλη βλάβη στο δίκτυο των εθνικών και επαρχιακών οδών, όταν γίνεται χωρίς άδεια της αρμόδιας για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, αποτελεί βλάβη στην οδό για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του από 25-11-1929 προεδρικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων (ΦΕΚ 421/Α/1929), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του αναγκαστικού νόμου 1966/1939 (ΦΕΚ 385/Α/1939), έστω και αν η τομή γίνεται με εντολή φορέα του δημόσιου τομέα. Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του νόμου αυτού εφαρμόζεται και στην προηγούμενη περίπτωση. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και στα τμήματα των εθνικών ή επαρχιακών οδών που διέρχονται από κατοικημένες περιοχές και εγκεκριμένα σχέδια πόλεων ή οικισμούς προ του 1923, όπως και στις οδούς η συντήρηση των οποίων γίνεται από το Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών (ΕΤΜΟΑ).

 

2. Όπου στη νομοθεσία αναφέρεται εθνική οδός ή επαρχιακή οδός νοούνται αντίστοιχα και οι κόμβοι και συνδέσεις άλλων οδών προς αυτές και μέχρι απόσταση 500 m για τις εθνικές οδούς και 200 m για τις επαρχιακές, όπως γενικά ή για κάθε ειδική περίπτωση καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Ο ειδικός καθορισμός για τις επαρχιακές οδούς γίνεται από το Νομάρχη μέσα στα πλαίσια των γενικών ρυθμίσεων που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Στις περιπτώσεις αυτές οι διατάξεις για τυχόν ευνοϊκότερη δόμηση στα παρόδια ακίνητα δεν εφαρμόζονται παρά μόνο για τον κύριο κορμό της αντίστοιχης οδού.

 

3. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με το χαρακτηρισμό τμημάτων οδών ως εθνικών ή επαρχιακών λόγω παραλλαγών ή χρησιμοποίησή τους ως κλάδων κυκλοφοριακών κόμβων ή για άλλους ανάλογους λόγους ο καθορισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 653/1977 (ΦΕΚ 214/Α/1977) αναφέρεται ο Υπουργός Δημοσίων Έργων ή οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων νοούνται και μετά την ισχύ του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) ο Υπουργός Δημοσίων Έργων και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Η ισχύς της παραγράφου αυτής ανατρέχει στο χρόνο ισχύος του νόμου 1032/1980. Πράξεις που έχουν εκδοθεί από τα όργανα αυτά μέχρι σήμερα είναι νόμιμες και ισχυρές.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων ρυθμίζονται ο τρόπος απογραφής και τήρησης στοιχείων για κάθε μηχάνημα έργων, έστω και αν αυτό δεν έχει το χαρακτήρα του οδικού οχήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977) ή δεν κυκλοφορεί σε οδούς και οι σχετικές με την απογραφή υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή αυτών που χρησιμοποιούν τα μηχανήματα έργων. Με όμοια απόφαση μπορεί να εγκρίνονται οι προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις των εισαγωγέων ή κατασκευαστών των μηχανημάτων έργων που δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 84 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 614/1977.

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1266/1982 (ΦΕΚ 81/Α/1982) προστίθεται το εξής εδάφιο:

 

{Το ίδιο ισχύει επίσης για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής που προβλέπονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας με ημερομηνία 28-07-1978 περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κ.λ.π. όπως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 867/1979 (ΦΕΚ 24/Α/1979), 1048/1980 (ΦΕΚ 101/Α/1980), 1133/1981 (ΦΕΚ 54/Α/1981) και 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α/1981).}
 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.