Απόφαση 3939/90

Απόφαση ΤΠ/3939/1990: Καθορισμός ορίων όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Μοναστηρακίου της Κοινότητας Μοναστηρακίου νομού Φωκίδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/3939/1990: Καθορισμός ορίων όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Μοναστηρακίου της Κοινότητας Μοναστηρακίου νομού Φωκίδας, (ΦΕΚ 737/Δ/1990), 31-12-1990.

 

Ο Νομάρχης Φωκίδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) περί καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας κατηγορίες αυτών, και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών στους οποίους ανατέθηκε η σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στο προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών, που τον χαρακτηρίζουν ενδιαφέροντα δυναμικό συνεκτικό παραλιακό τουριστικό.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές και τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Την 42/1986 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μοναστηρακίου με πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας, αποφασίζουμε:

 

Ι. Κατατάσσουμε τον οικισμό Μοναστηρακίου στις παρακάτω κατηγορίες: αξιόλογο, δυναμικό, συνεκτικό παραλιακό τουριστικό.

 

II. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Μοναστηρακίου της Κοινότητας Μοναστηρακίου νομού Φωκίδας με στοιχεία όπως αυτά φαίνονται με τεθλασμένη γραμμή (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Α) στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:2000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείου χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

 

III. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί Όροι Δόμησης

 

Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και ειδικότερα για το τμήμα που δε περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο αρτιότητα 800 m2 και πρόσωπο 15 m για δε το τμήμα του εγκεκριμένου σχεδίου ισχύει η 1133/1981 (ΦΕΚ 320/Δ/1981) απόφαση Νομάρχη.

 

Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού και για το εκτός εγκεκριμένου σχεδίου τμήμα θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος και για το τμήμα που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο σχέδιο ισχύουν τα αναφερόμενα στην 1133/1981 απόφαση Νομάρχη.

 

Β. Ειδικοί Όροι Δόμησης

 

Εκτός από τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα ισχύουν:

 

1. Υποχρεωτική κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης μεγίστη κλίση 39% σε ποσοστό 85% της κάλυψης του κτιρίου έστω και αν προβλέπεται ή υπολείπεται καθ' ύψος προσθήκη.

 

2. Οι εξώστες θα απέχουν 1 m τουλάχιστον μεταξύ τους καθώς και από τις ακμές του κτιρίου. Το μέγιστο μήκος καθενός μπορεί να είναι 4 m. Το συνολικό δε ποσοστό μήκους ανά όψη κτιρίου να μην υπερβαίνει το 70% της όψης. Δεν επιτρέπονται οι ανερχόμενοι γωνιακοί εξώστες.

 

3. Τα κουφώματα θα είναι υποχρεωτικά ξύλινα καρφωτά ή ταμπλαδωτά ή περσιδωτά, επιμήκη καθ' ύψος με αναλογίες διαστάσεων ύψους προς πλάτους 3/2 μέχρι 5/2.

 

4. Τα κιγκλιδώματα υποχρεωτικά θα κατασκευάζονται ξύλινα ή σιδηρά παραδοσιακής μορφής.

 

5. Οι μελέτες ελέγχονται υποχρεωτικά από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου η οποία μπορεί να εγκρίνει παρεκκλίσεις από τα παραπάνω (1, 2, 3, 4).

 

IV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού, και για το τμήμα εκτός ρυμοτομικού σχεδίου θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων τουλάχιστον πλάτους 6 m και σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

Το τοπογραφικό που συνοδεύει την παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Άμφισσας από 26-11-1990 μέχρι 11-12-1990.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άμφισσα, 10-12-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.