Απόφαση 412/92

Απόφαση 412/Π-15/1992: Καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Νέων Παλατιών της Κοινότητας Νέων Παλατίων νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 412/Π-15/1992: Καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Νέων Παλατιών της Κοινότητας Νέων Παλατίων νομού Αττικής, (ΦΕΚ 52/Δ/1992), 22-01-1992.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985): Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) Τροποποίηση των από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 20-08-1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων.

 

3. Τις διατάξεις του από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 293/Δ/1989) Τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Το με αριθμό 190/1988 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία το 2932/1987 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης με συνημμένο σχεδιάγραμμα της περιοχής στο οποίο φαίνονται οι περιοχές που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του νόμου 998/1979.

 

6. Τις με αριθμούς 50/1989 και 61/1989 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου και τον συνημμένο στην τελευταία πίνακα ενστάσεων, σύμφωνα με τις οποίες έγινε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία στην Κοινότητα (1η ανάρτηση).

 

7. Την από 08-07-1990 εισήγηση γραφείου ΕΠΑ προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής που αφορά Κατηγοριοποίηση οικισμού Νέων Παλατιών Αττικής Οριοθέτηση οικισμού Νέων Παλατιών νομού Αττικής.

 

8. Την από 19-07-1990 γνωμοδότηση Συμβουλίου (συνεδρία 27η, πράξη 23η), στην οποία το Συμβούλιο γνωμοδοτεί σύμφωνα με την εισήγηση.

 

9. Το υπ' αριθμόν 26512/86Γ/1991 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα Αστυγεωλογική καταλληλότητα οικιστικής περιοχής (Α1) Νέων Παλατιών Ωρωπού νομού Αττικής, σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται ο χαρακτηρισμός των θυλάκων της οικιστικής περιοχής (Α1) από ακατάλληλοι σε κατάλληλοι για οικιστική ανάπτυξη με ορισμένες προϋποθέσεις.

 

10. Τις με αριθμό 67/1990 και 85/1990 αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου και το συνημμένο στον τελευταίο πίνακα ενστάσεων, σύμφωνα με τις οποίες έγινε η προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία στην Κοινότητα της μελέτης οριοθέτησης, έτσι όπως τελικά διαμορφώθηκε μετά την παρουσίασή της στο Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (δεύτερη ανάρτηση).

 

11. Την από 14-04-1991 εισήγηση γραφείου ΕΠΑ Αγίας Παρασκευής προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής με θέμα: Συμπλήρωση - Τροποποίηση της εισήγησης: Κατηγοριοποίηση οικισμού Νέων Παλατιών νομού Αττικής - Οριοθέτηση οικισμού Νέων Παλατιών νομού Αττικής.

 

12. Την από 09-05-1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής (πράξη 1η - συνεδρία 18η) σύμφωνα με την οποία:

 

Για τους θύλακες της περιοχής Α1 επειδή δεν υπάρχει οριοθέτηση του ρέματος που τους διασχίζει και δεν υπάρχει μελέτη απορροής των ομβρίων, ούτε μπορούν να εξασφαλιστούν με την υπό έκδοση απόφαση, οι προϋποθέσεις που τίθενται στο υπ' αριθμόν 26512/86Γ/1991 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το Συμβούλιο γνωμοδοτεί:

 

1) Να μην ενταχθεί η συγκεκριμένη περιοχή στο όριο του οικισμού,

2) να αποτελέσει χώρο μελλοντικής επέκτασης αφού διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις που τίθενται στο προαναφερόμενο έγγραφο.

 

13. Την υπ' αριθμόν 8023/Π-255/1991 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με θέμα: Καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Νέων Παλατιών της Κοινότητας Νέων Παλατιών νομού Αττικής, σύμφωνα με την οποία δεν περιελήφθησαν στο όριο του οικισμού οι θύλακες της περιοχής Α1.

 

14. Το με αριθμό 33579/529/1991 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το οποίο κρίνεται ότι μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο, στα πλαίσια της οριοθέτησης του οικισμού των Νέων Παλατιών τα δύο αγροτεμάχια των Α. Αρβανιτίδη και Α. Ζαρμακούπη, που βρίσκονται στους θύλακες της περιοχής Α1.

 

15. Το με αριθμό 94046/6151/1991 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που αναφέρεται στις αρμοδιότητες Νομάρχη στην παραλιακή ζώνη Αττικής μέχρι βάθους 3 km μέσα στην οποία βρίσκεται και ο οικισμός Νέων Παλατιών.

 

16. Την από 04-12-1991 εισήγηση γραφείου ΕΠΑ με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 8023/Π-255/1991 απόφασης Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με θέμα: Καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Νέων Παλατιών της Κοινότητας Νέων Παλατιών νομού Αττικής προκειμένου να συμπεριληφθούν στο όριο του οικισμού και τα δύο αγροτεμάχια των Α. Αρβανιτίδη και Α. Ζαρμακούπη, όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη σε κλίμακα 1:2000.

 

17. Την από 05-12-1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής (πράξη 33η - συνεδρία 40η) σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο γνωμοδοτεί κατ' εισήγηση και σύμφωνα με το συνημμένο χάρτη, ανακαλούμε την υπ' αριθμόν 8023/Π-255/1991 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Ι. Την κατηγοριοποίηση του οικισμού των Νέων Παλατιών:

 

Δυναμικός ως προς την πληθυσμιακή του αύξηση.
Συνεκτικός ως προς τη δομή του.
Μεγάλος ως προς το πληθυσμιακό του μέγεθος.
Αδιάφορος ως προς τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά.
Παραλιακός ως προς τη θέση του.

 

ΙΙ. την έγκριση των ορίων του οικισμού όπως σημειώνονται στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση χάρτη σε κλίμακα 1:2000 και ορίζονται από την τεθλασμένη γραμμή: 1, 2, 3, 4, 5-6 (καμπύλη κατά μήκος της δευτερεύουσας εθνικής οδού και σε απόσταση 80 m από τον άξονά της), 7, 8, 9-10 (καμπύλη κατά μήκος του βασικού ρέματος και σε απόσταση 50 m από τον άξονά του), 11 (βορειοδυτικό άκρο του γηπέδου), 12 (νοτιοδυτικό άκρο του γηπέδου), 13, 14, 15, 16, ..., 26 (νοτιοδυτικό άκρο ιδιοκτησίας Α. Ζαρμακούπη), 27 (βορειοδυτικό άκρο ιδιοκτησίας Α. Αρβανιτίδη), 28 (νοτιοδυτικό άκρο ιδιοκτησίας Α. Αρβανιτίδη), 29 (νοτιοανατολικό άκρο ιδιοκτησίας Α. Αρβανιτίδη), 30, 31, 32, 33 και 34.

 

ΙΙΙ. Τον καθορισμό των ακολούθων γενικών και ειδικών όρων δόμησης.

 

Γενικοί όροι δόμησης:

 

Για την περιοχή που οριοθετείται ισχύουν:

 

αρτιότητα Ε = 1000 m2

πρόσωπο 20 m.

 

Κατά παρέκκλιση μέσα στα παραπάνω όρια του οικισμού θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Ειδικοί όροι δόμησης

 

Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με επικάλυψη από βυζαντινό κεραμίδι στο φυσικό χρώμα.

 

ΙV. Την έγκριση του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύει την απόφαση αυτή με υποχρεωτική την επιβολή της στέγης από βυζαντινό κεραμίδι στο φυσικό χρώμα και δυνητικές τις υπόλοιπες ενδείξεις.

 

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εκσκαφής ή οικοδομικής εργασίας, απαιτείται αρχαιολογικός έλεγχος από τη Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

Για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει από την εφαρμογή της παρούσας, αποφασίζει ο Νομάρχης μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού.

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα απόφαση, το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που τη συνοδεύει (κλίμακα 1:2000) και το δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.412.92

 

Αγία Παρασκευή, 07-01-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.