Απόφαση 415/96

Απόφαση 415/1996: Καθορισμός επέκτασης ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Ριζών Κοινότητας Ριζών του νομού Αρκαδίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 415/1996: Καθορισμός επέκτασης ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Ριζών Κοινότητας Ριζών του νομού Αρκαδίας, (ΦΕΚ 250/Δ/1996), 13-03-1996.

 

Ο Νομάρχης Αρκαδίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Την απόφασή μας για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του νομού Αρκαδίας που έχουν πληθυσμό μέχρι και 2.000 κατοίκους.

 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταία απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 2/07-02-1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων του Νομού Αρκαδίας.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 63/27-11-1995 αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων Ριζών Μαντινείας νομού Αρκαδίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Ι. Καθορίζουμε τα όρια επέκτασης του οικισμού Ριζών κοινότητος Ριζών (Ε, Ζ, Η, Θ)-(Ε, Ζ, Η, Θ, Ε', Ε)-(Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Φ, Τ', Σ', Ξ', Ν', Μ', Μ) όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι Δόμησης

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και για τον οικισμό Ρίζες της Κοινότητας Ριζών αρτιότητα γηπέδου 500 m2 για το συνεκτικό τμήμα του οικισμού.

 

2. Αρτιότητα γηπέδου στα διάσπαρτα τμήματα (Ο, Π, Ρ, Σ', Ξ', Ν', Μ') και (Ε, Ζ, Η, Θ, Ε) αρτιότητα 1.000 m2

 

3. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα Δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα.

 

Β. Ειδικοί όροι Δόμησης

 

Για τους οικισμούς της ομάδας Α. Ρίζες της Κοινότητας Ριζών τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα.

 

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και ΠΕ της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων Κοινόχρηστων Χώρων και η δημιουργία νέων Κοινόχρηστων Χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Ριζών Μαντινείας.

 

Η απόφαση και τα διαγράμματα που την συνοδεύουν σε κλίμακα 1:5.000 υπογράφηκαν σε (5) αντίγραφα και θα αναρτηθούν επί δεκαπενθήμερο στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας, αμέσως μετά από την δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.415.96

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 16-02-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.