Απόφαση 4166/90

Απόφαση ΤΠ/4166/1990: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων οικισμού Κάλυβος επαρχίας Μυλοποτάμου νομού Ρεθύμνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/4166/1990: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων οικισμού Κάλυβος επαρχίας Μυλοποτάμου νομού Ρεθύμνης, (ΦΕΚ 518/Δ/1990), 24-09-1990.

 

Ο Νομάρχης Ρεθύμνου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίας αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

2. Το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) που αφορά τροποποίηση των από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 20-08-1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων.

 

3. Το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989) που αφορά τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Τη μελέτη σχεδιασμού ανοιχτών πόλεων που εκπονήθηκε από ομάδα μελετητών που έκανε προτάσεις για την οριοθέτηση κατηγοριοποίηση κ.λ.π. των οικισμών νομού Ρεθύμνου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Το ΤΠ/4177/1985 έγγραφο της Πολεοδομίας σχετικά με τη γνωμοδότηση της κοινότητας Σελλιών για τα όρια του οικισμού.

 

7. Την από 15-07-1986 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ρεθύμνου.

 

8. Το 5ο/1987 (θέμα 9ο) πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ρεθύμνου.

 

9. Το 1522/1990 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου, αποφασίζουμε:

 

1. Την κατηγοριοποίηση του οικισμού Κάλυβος όπως παρακάτω:

 

Θέση στο χώρο: (A3) Μη περιαστικός, μη παραλιακός, μη τουριστικός.
Βαθμός προστασίας: (Β3) Αδιάφορος.
Δυναμικότητα: (Γ2) Στάσιμος.
Βαθμός διασποράς: (Δ1) Συνεκτικός.
Μέγεθος: (Ε2) Μεσαίος.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Κάλυβος, όπως αυτά φαίνονται στο διάγραμμα του οικισμού σε κλίμακα 1:5000 που συνοδεύει την απόφαση με εξαίρεση το τμήμα σε απόσταση 50 m γύρω από το νεκροταφείο.

 

3. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε από το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και για τον οικισμό Λούτρα αρτιότητα γηπέδου 800 m2.

 

4. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιον εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

5. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Το διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 θα αναρτηθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Ρεθύμνης και για 15 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ρέθυμνο, 08-08-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.