Απόφαση 4280/16

Απόφαση 4280/188792/2016: Επαναδημοσίευση της υπ' αριθμόν 4971/ΕΠΑ/877/1988 (ΦΕΚ 607/Δ/1988) απόφασης Νομάρχη Ευβοίας Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού ΜΟΥΡΤΕΡΗ της Κοινότητας Οκτωνιάς του Νομού Ευβοίας με το συνημμένο διάγραμμα αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου 3756/2009


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4280/188792/2016: Επαναδημοσίευση της υπ' αριθμόν 4971/ΕΠΑ/877/1988 (ΦΕΚ 607/Δ/1988) απόφασης Νομάρχη Ευβοίας Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού ΜΟΥΡΤΕΡΗ της Κοινότητας Οκτωνιάς του Νομού Ευβοίας με το συνημμένο διάγραμμα αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου 3756/2009, (ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/2016), 07-12-2016.

 

{Απόφαση 4971/ΕΠΑ/877/1988: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού ΜΟΥΡΤΕΡΗ της Κοινότητας Οκτωνιάς του Νομού Εύβοιας

 

Ο Νομάρχης Ευβοίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 90/29-11-1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Οκτωνίας.

 

6. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3137/ΕΠΑ/585/15-06-1988 εισήγηση Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Εύβοιας.

 

7. Την υπ' αριθμόν 2η γνωμοδότηση του 14ου/1988 πρακτικού του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Εύβοιας.

 

8. Το υπ' αριθμόν 90/20-04-1988 έγγραφο του Δασαρχείου Αλιβερίου, αποφασίζουμε:

 

I. Κατατάσσουμε τον οικισμό ΜΟΥΡΤΕΡΗ της Κοινότητας Οκτωνιάς σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) στις παρακάτω κατηγορίες:

 

ΜΟΥΡΤΕΡΗ: Παραλιακός, αδιάφορος, στάσιμος, διάσπαρτος και μικρός οικισμός.

 

II. Καθορίζουμε:

 

1) Τα όρια του οικισμού ΜΟΥΡΤΕΡΗ Κοινότητας Οκτωνιάς του Νομού Εύβοιας με στοιχεία για τον οικισμό ΜΟΥΡΤΕΡΗ:

 

Τμήμα Α' (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1).

 

Τμήμα Β' (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1)

 

όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5000, που έχουν θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών και που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

2) Σειρά ισχύος για περίπτωση ασυμφωνίας, πρώτον το σχέδιο και δεύτερον το κείμενο της περιγραφής των ορίων.

 

III. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α' Γενικοί όροι Δόμησης

 

Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και για τον οικισμό ΜΟΥΡΤΕΡΗ αρτιότητα γηπέδου 500 m2

 

Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα, με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β' Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τον οικισμό ΜΟΥΡΤΕΡΗ Κοινότητας Οκτωνιάς τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα, που συνοδεύει την παρούσα, κάθε φορά.

 

IV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών (Τμήμα ΕΠΑ) της Νομαρχίας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

V. Το διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση (χάρτης Π-1.1 κλίμακας 1:5000) θα ευρίσκεται αναρτημένο στα Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Εύβοιας - Τομέας ΕΠΑ για το χρονικό διάστημα 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στο ΦΕΚ.

 

VΙ. Η απόφαση αυτή οριοθέτησης του οικισμού καθώς και οι καρτέλες των ειδικών όρων δόμησης που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύει από τη δημοσίευση.

 

Χαλκίδα, 23-06-1988

 

Ο Νομάρχης}

 

a.4280.16

 

Λαμία, 21-11-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.