Απόφαση 435/89

Απόφαση 435/1989: Τροποποίηση της οίκοθεν 1335/ΕΠΑ/1988 (ΦΕΚ 862/Δ/1988) απόφασης Νομάρχη ως προς το ύψος στον τομέα Γ του εγκεκριμένου σχεδίου Ανατολής νομού Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 435/1989: Τροποποίηση της οίκοθεν 1335/ΕΠΑ/1988 (ΦΕΚ 862/Δ/1988) απόφασης Νομάρχη ως προς το ύψος στον τομέα Γ του εγκεκριμένου σχεδίου Ανατολής νομού Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 368/Δ/1989), 08-06-1989.

 

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτού.

 

2. Του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί εγκρίσεων τροποποιήσεων από τους Νομάρχες.

 

3. Την 1335/ΕΠΑ/1988 (ΦΕΚ 862/Δ/1988) απόφαση του Νομάρχη έγκρισης του πολεοδομικού σχεδίου αναθεώρησης Ανατολής.

 

4. Την 54/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Ανατολής.

 

5. Τη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού που διατυπώθηκε στην πράξη με αριθμό 10/1989.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως συμπληρώθηκε με τον νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 1647/1986 και τον νόμο 1772/1988.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 άρθρο 12, αποφασίζουμε:

 

1. Τροποποιούμε την παράγραφο Α τομέας Γ' παράγραφος 6 ως εξής:

 

{Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 8.6 m. Πάνω από το επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλεται στέγη με μέγιστο ύψος 2.7 m και κλίση μέχρι 50%.}

 

2. Αιτήσεις για την έκδοση οικοδομικής άδειας που έχουν κατατεθεί με πλήρη φάκελλο στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών εκδίδονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 

Η ισχύς της παρούσας ισχύει μετά την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 25-05-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.