Απόφαση 4431/89

Απόφαση 4431/1989: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση των οικισμών Ανέζας, Απόμερου, Αμφιθέας, Νεοχωρακίου, Πέτα, Λιμένης, Καλογερικού και Καλόβατου νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4431/1989: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση των οικισμών Ανέζας, Απόμερου, Αμφιθέας, Νεοχωρακίου, Πέτα, Λιμένης, Καλογερικού και Καλόβατου νομού Άρτας, (ΦΕΚ 649/Δ/1989), 11-10-1989.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοιχτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών όπως τελικά διαμορφώθηκαν και σχεδιάστηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των παραπάνω οικισμών.

 

5. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες οριοθετήσεις των παραπάνω οικισμών υπερκαλύπτουν τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των οικισμών.

 

5. Την 22/1986 απόφαση του κοινοτικού Συμβουλίου Μικρού Περιστερίου.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 46/1989 και 47/1989 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανέζας, την 74 του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέτα και την 16/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λιμένης.

 

7. Τη με αριθμό πρακτικού 4 (θέμα 4ο) γνωμοδότηση του Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας της 21-08-1989.

 

8. Τα υπ' αριθμούς 1373/1989 και 1354/1989 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας προς τις κοινότητες Καλογερικού και Καλόβατου αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Ανέζας, Απόμερου, Αμφιθέας, Νεοχωρακίου, Πέτα, Λιμένης, Καλογερικού και Καλόβατου νομού Άρτας όπως αυτά φαίνονται στα διαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000 που συντάχθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας βάσει στοιχείων αεροφωτογραφιών και επιτόπου ελέγχου.

 

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης:

 

Γενικοί όροι δόμησης:

 

Για γήπεδα εντός των ορίων του συνεκτικού τμήματος (εντός των ορίων εγκεκριμένου σχεδίου διανομής) των παραπάνω οικισμών αρτιότητα γηπέδων 300 m2 και για γήπεδα πέραν του συνεκτικού τμήματος αρτιότητα γηπέδων 600 m2 εκτός του οικισμού Αμφιθέας, Νεοχωρακίου, Πέτα όπου η αρτιότητα των γηπέδων εκτός των ορίων του συνεκτικού τμήματος ορίζεται στα 1.000 m2.

 

Ειδικοί όροι δόμησης:

 

α. Για τους ανωτέρω οικισμούς να ισχύουν οι ειδικοί όροι δόμησης όπως φαίνονται στα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύουν την παρούσα.

 

β. Η γραμμή δόμησης στον οικισμό Αμφιθέας, Νεοχωρακίου, Πέτα κατά μήκος του εθνικού δρόμου Άρτας - Αθήνας ορίζεται σε απόσταση 40 m από τον άξονά του.

 

3. Κατηγοριοποίηση του οικισμού Ανέζας στις κατηγορίες όχι περιαστικός, όχι παραλιακός, όχι τουριστικός, αδιάφορος, στάσιμος, συνεκτικός και μεγάλος, των δε οικισμών Απόμερου, Ανέζας, Αμφιθέας, Νεοχωρακίου, Πέτα, Λιμένης, Καλογερικού και Καλόβατου στις κατηγορίες όχι περιαστικοί, όχι παραλιακοί, όχι τουριστικοί, αδιάφοροι, στάσιμοι, συνεκτικοί και μεσαίοι.

 

4. Για κάθε αμφισβήτηση που θα ανακύπτει από την εφαρμογή της παρούσας θα αποφασίζει ο Νομάρχης μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας.

 

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 18-09-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.