Απόφαση 44353/83

Απόφαση 44353/1812/1983: Διαδικασία κατεδάφισης περιφράξεων που εμποδίζουν την πρόσβαση προς τις ακτές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 44353/1812/1983: Διαδικασία κατεδάφισης περιφράξεων που εμποδίζουν την πρόσβαση προς τις ακτές, (ΦΕΚ 466/Β/1983), 16-08-1983.

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), και ειδικότερα του άρθρου 23 παράγραφος 7, αποφασίζουμε:

 

1. Νόμιμες ή αυθαίρετες περιφράξεις που έχουν κατασκευαστεί πριν από την ισχύ του νόμου 1337/1983 και που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεων ή οικισμών προ του έτους 1923 και σε ζώνη πλάτους 500 m από την ακτή ή την όχθη δημόσιας λίμνης είναι δυνατό να κατεδαφιστούν πλήρως ή σε τμήμα τους με απόφαση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, αν παρεμποδίζουν την πρόσβαση προς την ακτή ή την όχθη της λίμνης ή αν η κατεδάφισή τους συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εξέταση της αναγκαιότητας κατεδάφισης γίνεται είτε αυτεπάγγελτα από την πολεοδομική υπηρεσία, είτε με αίτηση του οικείου Δήμου και Κοινότητος ή και ιδιωτών.

 

2. Η κατεδάφιση των κατά τα παραπάνω περιφράξεων θεωρείται αναγκαία στις εξής περιπτώσεις:

 

α. Όταν μία ή περισσότερες συνεχείς περιφράξεις ανεξαρτήτως μήκους, λόγω της μορφολογίας του εδάφους αποκλείουν πλήρως ή δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την πρόσβαση του κοινού προς την ακτή ή την όχθη της λίμνης.

 

β) Όταν μία ή περισσότερες περιφράξεις που επεκτείνονται σε μεγάλο μήκος προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέσα στην ζώνη των 500 m παρεμποδίζουν την προσπέλαση προς τις διεξόδους που οδηγούν στην ακτή. Το μέγιστο συνεχές μήκος των περιφράξεων αυτών εκτιμάται κατά περίπτωση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία η οποία συνεκτιμά τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής (μορφολογία ακτής, ύπαρξη οδών σε μικρή απόσταση που ήδη εξυπηρετούν την πρόσβαση προς την ακτή, κ.λ.π.) πρέπει πάντως να κυμαίνεται στα 300 m περίπου και σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει τα 350 m

 

γ) Όταν οι περιφράξεις προσβάλλουν την αισθητική του τοπίου κατά την κρίση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση που περίφραξη έχει κατασκευασθεί νόμιμα η κατεδάφιση γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

δ) Όταν οι περιφράξεις παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και διακίνηση χαρακτηριστικών ειδών της πανίδας και χλωρίδας της περιοχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 104695/7572/1991 απόφασης (ΦΕΚ 1056/Β/1991).

 

3. Νόμιμες ή αυθαίρετες περιφράξεις που κρίθηκαν με απόφαση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας κατεδαφιστέες θεωρούνται αυθαίρετες κατασκευές και για την κατεδάφισή τους εφαρμόζεται, αν έχουν κατασκευαστεί πριν από την ισχύ του νόμου 1337/1983, η εξής διαδικασία:

 

Η απόφαση για την κατεδάφιση τοιχοκολλείται στην περίφραξη η οποία κατεδαφίζεται μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την τοιχοκόλληση είτε από τον κύριο του ακινήτου είτε από την αρμόδια πολεοδομική αρχή. Κατά της αποφάσεως μπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις μέσα στην πιο πάνω προθεσμία των 10 ημερών κάθε ενδιαφερόμενος. Για τις αντιρρήσεις αποφαίνεται αμέσως ο Προϊστάμενος της πολεοδομικής υπηρεσίας που τις δέχεται ή τις απορρίπτει.

 

Για την κατεδάφιση περιφράξεων που κατασκευάζονται μετά την ισχύ του νόμου 1337/1983 εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 3 του από 05-07-1983 προεδρικού διατάγματος Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφιση νέων αυθαιρέτων κατασκευών και ρύθμιση συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 291/Δ/1983).

 

Οι ιδιοκτήτες περιφράξεων που έχουν κατασκευαστεί με άδεια και κρίθηκαν κατεδαφιστέες δεν υποχρεούνται στην καταβολή των προστίμων για τα αυθαίρετα ούτε στην πληρωμή των εξόδων κατεδάφισης αν αυτή γίνει από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Η κατεδάφιση μπορεί να γίνει και από το Δήμο ή Κοινότητα με απόφαση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας.

 

4. Για την δημιουργία προσπέλασης προς τις ακτές όπου αυτή παρεμποδίζεται από τις υφιστάμενες περιφράξεις και όπου αυτές είναι αναγκαίες για την προστασία των ειδικών καλλιεργειών ή άλλων ειδικών χρήσεων και που προσδιορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 1337/1983, εφαρμόζονται οι όροι και οι εξαιρέσεις όπως καθορίζονται σχετικά από τις διατάξεις του πιο πάνω προεδρικού διατάγματος.

 

5. Περιφράξεις που βρίσκονται σε περιοχές που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών ή το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ως αρχαιολογικοί χώροι, τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.λ.π. δεν εμπίπτουν στις διατάξεις αυτής της απόφασης.

 

Η κατεδάφιση περιφράξεων στις περιοχές αυτές με σκοπό την διευκόλυνση της πρόσβασης στις ακτές γίνεται μετά γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

6. Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, αυθαίρετες θεωρούνται οι περιφράξεις που κατασκευάστηκαν μετά την 01-08-1955 χωρίς οικοδομική άδεια, αν η έκδοσή της ήταν αναγκαία σύμφωνα με την κείμενη κατά τον χρόνο κατασκευής της νομοθεσία.

 

7. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 19-07-1983.

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.